Hjem

Institutt for fremmedspråk

Emne- og programevaluering 

Studiekvalitetshåndboka skriv at evaluering av studieprogram bør omfatte vurderingar av:

  • studieprogrammet sin profil og struktur, førekomst av felles undervisning og emne spesielt utvikla for studieprogrammet, høve til studieopphald i utlandet, faglege og sosiale aktivitetar
  • om val av undervisnings- og vurderingsformer er i tråd med fastsett læringsutbyte for studieprogrammet
  • praktisk gjennomføring
  • søkjartal/studieplassar, gjennomføring, strykprosent og fråfall
  • karakterfordeling
  • ressurstilgang
  • kommentarar til studentevalueringane
  • studieinformasjon og dokumentasjon
  • tilgang til digitale ressursar/hjelpemiddel
  • institutt/programleiar si vurdering og forslag til forbetringar

 

Sjå elles mandat for programsensor og krav til fakulteta sine utdanningsmeldingar, og vedlagt plan for emnerapportar og programevalueringar 2017 - 2019 ved IF.