Hjem

Institutt for fremmedspråk

Forlenging av stipendperiode ved dokumentert fråvær

Gyldig fråvær gjev rett til forlenging av stipendperioden, også enkeltdagar eller kortare periodar med dokumentert fråvær. Fråværet må dokumenterast med sjukmelding frå lege, eigenmelding eller innvilga permisjon. Ein kan søkja om forlenging mot slutten av stipendperioden eller på slutten av kvart semester eller kalenderår.  Søknaden skal sendast på e-post til Victoria Jensen.  Kun dokumentert fråvær dannar grunnlag for forlenging og det er derfor svært viktig at ein registrerer alt sjukefråvær, anten som eigenmelding eller ved at ein oppsøkjer lege og får sjukmelding.