Hjem

Institutt for fremmedspråk

Honorar - pensjonistar

Alderspensjonistar i staten skal ha pensjonistsats når dei underviser eller rettleier (satsen er 201 kroner pr arbeidstime våren 2018). AFP-pensjonistar skal ha ordinær løn for undervisning og rettleiing. Både Statens alderspensjonistar og AFP-pensjonistar  skal ha ordinære sensorsatsar når dei tek del i eksamensarbeid og vurderingskomitéar. Meir informasjon om honorar til pensjonistar ved UiB ligg her.