Hjem

Institutt for fremmedspråk

Honorar - eksterne

Eksterne skal ha ordinære honorarsatsar når dei blir engasjerte til undervisning og rettleiing, men dei skal ikkje ha påskjøningsmidlar for innleverte masteroppgåver eller doktoravhandlingar.  Dei som er oppnemnde eksterne sensorar, får standard sensorsats for eksamensarbeid. Dei som ikkje er eksterne sensorar, blir honorerte i sitt vanlege lønssteg.