Hjem
Vestlandets forskerskole for pedagogikk- og utdanningsforskning (WNGER II)
Kurs

PED612 Forsking blant små barn – spørsmål om agentskap og subjektivitet

Kursholdere: Førsteamanuensis Lisbeth L. Skreland og førsteamanuensis Soeren Finn Menning

Sko henger på tørk
Foto/ill.:
UiA

Hovedinnhold

PED612 Forsking blant små barn – spørsmål om agentskap og subjektivitet

Studiepoeng: 1

Program:

Ph.d.-program i humaniora og pedagogikk

Forkunnskapskrav

Det kreves opptak på relevant doktorgradsprogram

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten:

 • Ha kjennskap til ulike forskningstilnærminger som anvendes når en forsker blant små barn.
 • Kunne utforske spørsmål som angår barns agentskap og subjektivitet.
 • Kunne diskutere og vurdere kritisk eget forskningsprosjekt i lys av agentskap og subjektivitet blant små barn

Innhold:

 • Historiske konstruksjoner av barn og barndom
 • Ulike perspektiver og posisjoner i forskning om småbarn
 • Kritiske refleksjoner omring ulike maktposisjoner i forskninsgprosjekter som omhandler småbarn

Arbeidsformer:

Studiet vil foregå digital med en variasjon av forelesning og gruppearbeid. Stipendiatenes egne prosjektbeskrivelser er utgangspunkt for diskusjoner i gruppene.

Vurdering

Obligatorisk oppgave forberedt i forkant, som legges fram på kursdagen. Lesning av pensum og  90% deltakelse. Godkjent/ikke godkjent.

Vurderingskriterier

Studentenes deltakelse registreres.

Tilbys som enkeltemne?

Ja

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora og pedagogikk

Kontaktpersoner

Lisbeth L. Skreland

Max antall deltakere på kurset er 25. Ph.d. kandidater fra WNGERII institusjoner vil bli prioritert.

 

PED612 Research amongst small children – exploring questions of agency and subjectivity

ECTS credits:  1

Programme

PhD programme in Humanities and Education

Prerequisites

Students must be admitted to a relevant PhD programme.

Learning outcomes

After completing the course, the student is able to:

 • Have knowledge of a variety of approaches when researching amongst small children.
 • Explore questions of agency and subjectivity when children are part of research projects.
 • Critically engage and discuss these questions regarding their own PhD-projects.

Content

Areas we will present and engage with are:

 • Historical understandings of children and childhood
 • Different perspectives and positions offered in research on small children
 • Critical reflections on power relations in different research methodologies when researching amongst children

Teaching methods

Teaching will be organized as digital lecture and workshop. The PhD students’ project descriptions will form the basis for further discussions.

Examination requirement

Obligatory assignment prepared and presented during the course day. Reading the course literature, and 90% attendance.

Assessment methods and criteria

Participation in activities will be monitored during the course-day.

Graded pass/fail

Offered as a free-standing course

Yes

Responsible faculty

Faculty of Humanities and Education

Contact person

Lisbeth L. Skreland

The maximum number of participants in the course is 25. Ph.D. candidates from WNGERII member institutions will be prioritized.