Hjem
GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning
GAMUT FORSKNINGSPROSJEKT

Mot et selvstendig liv i felleskap: en kvalitativ studie av musikkterapeutisk praksis i fasen av ettervern innen barnevernet

Hovedinnhold

Prosjektets overordnede målsetning er å utvikle ny kunnskap om hvordan musikkterapeutisk praksis kan brukes til å styrke barnevernets ettervern overfor ungdom i alderen 16 til 23 år.

Prosjektet tar sikte på å beskrive musikkterapeutisk praksis og å undersøke hvilke erfaringer ungdommer som har deltatt i musikkterapi har hatt i møtet barnevernets tjenester. Det er også et mål å utvikle modeller for formidling og samarbeid i forhold til  barnevernets instanser slik som Bufetat og Bufdir. 

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Aleris Ungplan Region Vest og Griegakademiet - institutt for musikkterapi, Universitetet i Bergen.

Høsten 2013 etableres det en  referansegruppe for prosjektet bestående av brukere, pårørende,  fagmennesker og representanter fra barnevernssystemet.  Referansegruppen vil fungere som rådgivende og samarbeidende instans.

Publikasjoner

Bok

Krüger, V & Strandbu, A (2015). Ungdom, musikk, deltagelse: musikk i forebyggende arbeid. Oslo: Universitetsforlaget. 

Stensæth, K. Krüger, V. & Fuglestad, S. (red) (2016). I transit – mellom til og fra, tekster om musikk og deltakelse i barnevern. Antologi utgitt av Senter for musikk og helse. Oslo: Norges musikkhøgskole.

Bokkapitler

Krüger. V. (2016). Musikk som ressurs for ungdommers livslange læringsbehov. Et tverrfaglig eksempel fra skolen og barnevernets praksis. I K. Stensæth, V. Krüger  & S. Fuglestad (red) (2016), I transit – mellom til og fra, tekster om musikk og deltakelse i barnevern. Antologi utgitt av Senter for musikk og helse. Oslo: Norges musikkhøgskole.

Strandbu, A., Krüger, V. & Lorentzen, M. (2016). Musikkteater som barneverntiltak. Identitet, fritid og kvalifisering til videre deltakelse. I K. Stensæth, V. Krüger  & S. Fuglestad (red) (2016), I transit – mellom til og fra, tekster om musikk og deltakelse i barnevern. Antologi utgitt av Senter for musikk og helse. Oslo: Norges musikkhøgskole.