Hjem
GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning
GAMUT FORSKNINGSPROSJEKT

Psykotiske pasienters erfaringer med musikkterapi

En kvalitativ eksplorerende studie som har fokus på psykotiske pasienters subjektive erfaringer med musikkterapi.

Hovedinnhold

Innsamling av data vil bli utført gjennom kvalitative semistrukturerte intervjuer, deltakende observasjon og lydopptak av musikalsk samhandling.

Datamaterialet vil bli gjenstand for tematiske analyser og vil bli belyst med relevant teori. Gjennom å undersøke pasientenes egne opplevelser av musikkterapi, søkes det å utlede hypoteser om terapeutisk faktorer og bedringsprosesser.

Hovedmålene for studien er:

  1. å få mer kunnskap om hvordan pasienter med psykose opplever musikkterapi.
  2. å øke forståelsen for hvordan deltakelse i musikkterapi kan fremme eller hindre bedringsprosesser for pasienter med psykose.

Delmål for studien er:

  1. å undersøke hvordan ulike aspekter av musikkterapi erfares av pasientene.
  2. å undersøke hvordan pasientenes subjektive opplevelser relaterer til observasjoner av musikalsk samspill.
  3. å konstruere hypoteser om terapeutiske faktorer ved musikkterapi for pasienter med psykose, og formulere hvilke implikasjoner dette bør ha for musikkterapi for denne pasientgruppen.

Bakgrunn 

Musikkterapi er en relativt ny behandlingstilnærming innen psykisk helsevern i Norge, men kunnskapsmengden er stadig voksende, og de foreliggende resultatene er svært lovende. Både en Cochrane-gjennomgang av musikkterapi for pasienter med psykoselidelser (Gold, Heldal, Dahle & Wigram 2005) og en metaanalyse av studier av musikkterapi for pasienter med alvorlige psykiske lidelser (Gold, Solli, Krüger & Lie 2009), viser at musikkterapi, når gitt sammen med standard behandling, har en signifikant effekt på allmenntilstand, generelle symptomer, negative symptomer, depresjon, angst og funksjonsnivå. Disse positive resultatene fremmer behovet å erverve mer kunnskap om terapeutiske faktorer og bedringsprosesser relatert til musikkterapi for denne pasientgruppen.

Organisering 

PhD-prosjektet organiseres som et samarbeid mellom Uni helse (GAMUT - Griegakademiets senter for musikkterapiforskning ), Universitetet i Bergen (Det humanistiske fakultet, Griegakademiet - Institutt for musikk) og Lovisenberg Diakonale Sykehus.