Hjem
GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning
GAMUT FORSKNINGSPROSJEKT

Rockebandet som musikkterapeutisk arena

Hovedmålet for PhD-prosjektet er å utvikle kunnskap om rockebandet som musikkterapeutisk virksomhet innen kriminalomsorgen og ettervernet. Forskingen er teoretisk forankret i samfunnsmusikkterapien, tema er rockebandet som musikkterapeutisk virksomhet, og arenaen er kriminalomsorgen og ettervernet.

Hovedinnhold

Målet for studiet er todelt:

  1. Rockebandet bli studert ut i fra et forskerperspektiv, der egne erfaringer og supplerende data blir brukt for å forstå praksisfeltet.
  2. Temaet belyses ut i fra et brukerperspektiv, der poenget er å beskrive og prøve å forstå deltakerne sine subjektive opplevelse av musikktilbudet.

Lars Tuastad, forsker ved GAMUT, har erfaring fra 10 års arbeid med musikkterapi i Bergen Fengsel og prosjektet Musikk i fengsel og frihet – Hordaland (MIFF). I forbindelse med påbegynt PhD ble aksjonsforskingsprosjektet med rockebandet Me and THE BAND`its startet i februar 2011. Bandet har bakgrunn i prosjektet MIFF, men ønsker å etablere seg som et eget selvstendig drevet band. Aksjonen Me and THE BAND`its  jobber med nå, bygger på en ide om å lage forestillinger basert på deltakerne sine egne fortellinger og sanger, og å framføre disse forestillingene for ulike målgrupper. En sentral del av PhD materialet bygger på data hentet fra aksjonsforskingsprosjektet Me and THE BAND`its.

Phd-avhandlingen tar utgangspunkt i tre artikler i det vitenskaplige tidsskriftet Nordic Journal of Music Therapy, der en kappe blir brukt for å binde artiklene sammen og sette dem inn i en faglig kontekst. Den første artikkelen er en meta-syntese av to kvalitative studier, en fra det norsk prosjektet Musikk i fengsel og frihet og en studie fra et australsk kvinnefengsel. Temaet som blir utforsket her er musikk som en frihetspraksis i og utenfor fengselsmurene. Artikkel to og tre har aksjonsforskingsprosjektet med Me and THE BAND`its som utgangspunkt.  I,`The revenge of Me and THE BAND`its. A narrative inquiry of Identity Constructions in a Rock Band of Ex-Inmates`, blir musikk som alternativ til hevn og identitetskonstruksjon i Me and THE BAND`its utforsket. I, `For Us It Was Music`. A constructivist grounded theory study of paradoxes of self-help in a rock band of ex-inmates, undersøkes og problematiseres temaet selvhjelp i forhold til Me and THE BAND`its sin virksomhet.

Prosjektet adminstreres av Griegakademiet - Institutt for musikk, Universitetet i Bergen.