Hjem
GenderAct - Et prosjekt for kulturendring og kjønnsbalanse
Tiltakspakke 2

Utviklingsprogram for kvinnelige forskere

GenderAct har som mål å bidra til nettverkbygging og karriereutvikling for unge kvinnelige forskere. Gjennom å kombinere opplærings- og tiltaksperspektivene i prosjektet ønsker vi å utvikle en systemisk tilnærming som alle ansatte kan bruke i egen hverdag.

Hovedinnhold

Nettverksbygging yngre forskere 

Programmet Nettverk for yngre forskere retter seg mot kvinner tidlig i karrieren i vitenskapelig stillinger ved fakultetet, som ønsker en videre akademisk karriere. Gjennom programmet vil deltakerne bygge nettverk og få støtte til egen utvikling. Et viktig element vil være erfaringsdeling, både blant deltakerne og fra inviterte innledere. Det vil legges til rette for å lage individuelle karriereutviklingsplaner, men også tilbys verktøy til lagbygging. CV-bygging og søknadsarbeid vil være blant mange naturlige tema. Programmet lyses nå ut for kvinner som er stipendiater, postdoktorer og faste/midlertidige forskere, og som opptas i programmet etter nominering fra eget institutt. Programmet inkluderer fellessamlinger, kollegaveiledningsgrupper og individuelle tiltak. Prosjektets II-stillinger og andre fagressurser/seniorforskere vil være viktige bidragsytere på fellessamlingene.

Målgruppe og krav til deltakere

Programmet Nettverk for yngre forskere retter seg mot kvinner i vitenskapelig stillinger ved fakultetet: stipendiater, postdoktorer og midlertidige/faste forskere

  • Som ønsker en videre akademisk karriere
  • Som forplikter seg til å delta på alle seks samlingene som inngår i programmet

Programmet har inntil 25 plasser. Nettverk for yngre forskere er et utviklingsprogram som krever aktiv deltakelse under og mellom samlingene.

Programmets mål og innhold

Hovedmålet er å fremme kvinners posisjon i akademia og et viktig virkemiddel er å skape en arena for nettverksbygging.

Temaene som tas opp i programmet har følgende hovedområder

  • Kompetansehevende tiltak for egen forskningskarriere
  • Bevisstgjøring om kjønn
  • Kollegaveiledning og nettverksbygging

Deltakerne blir delt inn i basisgrupper som også skal samarbeide mellom samlingene.

Denne settes sammen så heterogent som mulig. Gruppen er viktigste læringsenhet under samlingene og brukes til å utveksle og bearbeide erfaringer, arbeide med case/øvelser, utprøve ledelsesverktøy og understøtte den enkeltes faglige utvikling. Gruppene fasiliteres av programteamet.

Programmet organiseres som en serie på 6 halv- og heldagssamlinger. Samlingene vil bestå av teoretisk input, erfaringsdeling og aktivt arbeid med konkrete problemstillinger som er aktuelle for deltakernes hverdag.  Undervisningsspråket vil være engelsk/norsk.

Det vil legges til rette for å lage individuelle karriereutviklingsplaner, men også tilbys verktøy til lagbygging. Programmet benytter en kombinasjon av erfaringsdeling, casediskusjoner og øvelser til å holde fokus på den enkelte deltakerens utvikling som forsker.

Programteamet

Tid og sted

Programmet har 6 dagssamlinger på følgende tidspunkt:

Første samling:14. september 2021

Andre samling: 7. oktober 2021

Tredje samling: 24. november 2021

Fjerde samling: 16. februar 2022

Femte samling: 16. mars 2022

Sjette samling: 26. april 2022
 

Samlingene vil finne sted på et nærliggende sentrumshotell.

Søknads- og opptaksprosess

  • Potensielle deltakere søker gjennom egen instituttledelse innen lokalt oppgitt frist.
  • Fakultetet foretar endelig opptak til programmet.
  • Deltakere som får plass på programmet, vil motta en bekreftelse innen 9. juli 2021.

 

Karriereplanlegging og opprykkskvalifisering

Det skal gjennomføres individuell karriereplanlegging for alle postdoktorer, faste/midlertidige forskere og førsteamanuenser. Barrierer som gjelder særskilt for kvinner skal adresseres i medarbeider-samtalene og forsøkes avhjulpet i de individuelle karriereplanene. Behov for meritterende aktiviteter er også en naturlig del av samtalene/planene, og målrettet bruk av likestillingsmidler kan være et av flere viktig verktøy. Samtaleguidene for medarbeidersamtaler og malene for karriereplaner vil bli oppdatert. 

De interne likestillingsmidlene skal i perioden benyttes særskilt inn mot målrettet opprykkskvalifisering for kvinnelige førsteamanuenser og vil inngå som virkemiddel i de individuelle karriereplanene. Tiltaksbehovene vil variere fra person til person, men det skal utarbeides rådgivende retningslinjer for hvordan denne type midler bør benyttes.