Hjem
Institutt for geovitenskap
Valg

Kunngjøring av valg på nye instituttrådmedlemmer til Institutt for geovitenskap

Kunngjøring av valg for Institutt for geovitenskap for alle grupper. Gruppe B og D for perioden 1.8.2021-31.7.2022, gruppe A og C for perioden 1.8.2021-31.7.2025

Valg
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kunngjøring - valg til instituttrådet våren 2021

Det skal velges representanter til følgende grupper:

Grupper A: Fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, det skal velges
                  4 medlem og 4 varamedlemmer. (instituttleder er en av de 4)

Grupper B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, det skal velges
                  1 medlem og 2 varamedlemmer.

Grupper C:  Teknisk/administrativ tilsatte, det skal velges 
                  2 medlem og 2 varamedlemmer.

Gruppe D: Studentene, det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Forslagsfrist: 23. mars kl. 12:00

Valgperiode:
Valget begynner kl 09:00 den 25. mai og avsluttes kl. 12:00 den 28. mai 2021.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til instituttrådet:

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 23. mars 2021.

Forslagene skal skannes og sendes per e-post til andrea.grimnes@uib.no og gry.parker@uib.no, eller sendes til Valgstyret MN-fak v/ Gry E. Parker, Realfagbygget, Allégt. 41, u. etg., Ledelse og Stab, 5007 Bergen.

Skjema for nominasjon finner du her.

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Her kan du sjekke om du står i manntallet:

Ansatte

Studenter

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: gry.parker@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.

Instituttrådets nåværende sammensetning

Instituttrådet for institutt for geovitenskap

UiBs regler for styringsorganene ved fakultetene og instituttene, omtales regler for instituttrådets sammensetning under § 13 og kompetanse (oppgaver) under § 14.  

Valgstyret MN-fak. våren 2021

Gr. A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret Vara: Tanja Barth, professor, Kjemisk institutt

Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biologi. Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr. B: Marianne Solberg, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi, Vara: Eivind Nag Mosland, stipendiat, Institutt for fysikk og teknologi

Gr. C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk. Vara: Ole Tumyr, senioringeniør, Institutt for geovitenskap

Gr. D: Matias Helleve, master student, Institutt for fysikk og teknologi, Vara: Ingeborg Rønning bachelor student, Institutt for biovitenskap


Sekretær valgstyret: Gry E. Parker