Hjem
Institutt for geovitenskap
Institutt valg

Her er de nye representantene til GEO instituttråd 2019

Forsker Casey Nixon og studentene Geir Clement Wågen, Ingvild Aarrestad og Vebjørn Johannes Selstad er de nye representanter for gruppe B og gruppe D til instituttrådet. Det viser resultatet etter vårens valg.

valgbilde
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Her er de nye representantene til instituttrådet 2019

VALGRESULTAT GRUPPE B
Følgende kandidater vil representere gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte) i instituttrådet i perioden 01.08.2019 – 31.07.2020:

Valgt som medlem:
Casey William Nixon

Valgt som varamedlem:
1. vara: Anna Hauge Braathen
2. vara: Håvard Hallås Stubseid
 

VALGRESULTAT GRUPPE D
Følgende kandidater vil representere gruppe D (studentene) i instituttrådet i perioden 01.08.2019 – 31.07.2020:

Valgt som medlem:
Geir Clement Wågen
Ingvild Aarrestad
Vebjørn Selstad

 

 

Kunngjøring - valg til instituttrådet våren 2019

Det skal velges representanter til følgende grupper:
Grupper B: Midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger, det skal velges 2 medlemmer og 4 varamedlemmer.
Gruppe D: Studentene, det skal velges 3 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Forslagsfrist: 28. mars kl. 12:00

Valgperiode:
Valget begynner kl 09:00 den 20. mai og avsluttes kl. 12:00 den 24. mai 2019.

Hvordan fremme forslag til medlemmer til instituttrådet:

  • Forslaget må være skriftlig.
  • Det må være underskrevet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder.
  • Forslagsstiller må oppfylle kriteriene til stemmerett.
  • Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.
  • De foreslåtte må være valgbare.
  • Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra vedkommende.
  • Forslaget må ha kommet inn senest kl 12:00 den 28. mars 2019.

Forslagene skal skannes og sendes per e-post til andrea.grimnes@uib.no og gry.parker@uib.no, eller sendes til Valgstyret MN-fak v/ Gry E. Parker, Realfagbygget, Allégt. 41, u. etg., Ledelse og Stab, 5007 Bergen.

Manntall - liste over stemmeberettigede

Ansatte og studenter må selv sjekke at de står i manntallet

For å kunne foreslå kandidater eller for å kunne få lov til å stemme må du stå i manntallet til UiB.

For å ha stemmerett må du være ansatte fast i minst 50 % stilling. Stemmerett har også de som er midlertidig ansatt for en periode på minst ett år i minimum 50 % stilling eller som på valgtidspunktet har hatt et sammenhengene ansettelsesforhold på 12. måneder i minst 50 % stilling.

Studenter som er registrert som student og har betalt semesteravgift det semesteret valget avholdes har stemmerett.

Her kan du sjekke om du står i manntallet:

Ansatte

Studenter

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: gry.parker@uib.no

Valgreglement for instituttråd ved UiB.

Instituttrådets nåværende sammensetning

Instituttrådet er det eneste valgte rådgivende organ for instituttlederen i saker som vedrører hovedlinjene for instituttets virksomhet eller som er av stor prinsipiell betydning for denne. Rådet skal fungere som informasjons- og kontaktorgan mellom instituttledelsen og de tilsatte og studentene.

Medlemmer instituttråd Perioden 2017-2019

Gruppe A: Ingunn H. Thorseth (leder), Stéphane Rondenay, Ulysses Silas Ninnemann, Henriette Linge, Jostein Bakke, Mathilde B. Sørensen, Isabelle Lecomte
Gruppe B:    Eirik Vinje Galaasen
Gruppe C:    Trine Lise Stjerholm, Irene Heggstad
Gruppe D:    Geir Clement Wågen, Ingvild Aarrestad

Verneombud (med møterett):    Siv Hjorth Dundas (vara: Eivind Støren)
Sekretær:    Administrasjonssjef Andrea Grimnes

Vara til instituttråd:
For leder: Ritske Huismans
Gruppe A:    Haflidi Haflidason, Morten Jakobsen, Eoghan Reeves, William Helland-Hansen, Ritske Huismans, Einar Iversen, Rolf Mjelde, John Inge Svendsen
Gruppe B:    Bengt Carl Adam Joachim Regnéll, Casey Nixon, Tor Einar Møller
Gruppe C:    Hildegunn Almelid, Berit Marie Storheim, Stig Monsen
Gruppe D:    Synne Skaara, Vebjørn Selstad

Valgstyret MN-fak. våren 2019

Gr. A: Fredrik Manne, professor, Institutt for informatikk, leder valgstyret Vara: Tanja Barth, professor, Kjemisk institutt

Gr. A: Jorun Egge, professor, Institutt for biologi. Vara: Bjørn Grung, førsteamanuensis, Kjemisk institutt

Gr. B: Lea Svendsen, postdoktor, Geofysisk institutt

Gr. C: Linda Vagtskjold, administrasjonssjef, Institutt for informatikk. Vara: Ole Tumyr, overingeniør, Institutt for geovitenskap

Gr. D: Ida Landmark Fjermestad, masterstudent, Kjemisk institutt