Hjem
Institutt for geografi
Undersøkelse

Kartlegging av geografer i arbeidslivet

Institutt for geografi har nylig kartlagt arbeidsmarkedet til de 185 masterkandidatene som har blitt uteksaminert fra dette faget for perioden 2003-2010.

Hovedinnhold

Vi har lenge visst at denne type kompetanse har vært attraktivt, for eksempel ved at de aller fleste får jobb nokså kort tid etter at de har avsluttet sine studier. Blant annet synes feltkurs og praktisk feltarbeid og utredningserfaring med ulike former for analysemetodikk å være kvalifikasjoner som verdsettes ute i arbeidsmarkedet uttaler instituttleder, Svein Olaf Dahl. Vi hadde likevel et behov for å få en mer systematisk oversikt over hva slags typer jobber våre kandidater får.

 

Undersøkelsen viser et relativt bredt spekter av arbeidsplasser hvor offentlig regional, lokal og statlig forvaltning tar vel en tredjedel. I denne kategorien inngår alt fra jobber innen planlegging (areal, infrastruktur, næring) til jobber innen forvaltningsenheter som Statens Kartverk og Statens Vegvesen. Et mindre antall havner også i direktorat og departement.  Universitets- og høgskolesektoren og utdanningssektoren utgjør den andre tredjedelen. Denne gruppen dekker for øvrig alt fra forskere og stipendiater ved universitet og høgskoler til lektorer på ungdomskoler og videregående skole. Nærmere en fjerdedel av kandidatene er knyttet til næringslivet, innen industri, men også i betydelig grad forretningsmessig tjenesteyting (konsulentbransjen). De øvrige geografene er nokså spredt på ulike typer arbeidsplasser hvor blant annet flere frivillige organisasjoner, lag og privat tjenesteyting inngår.

 

Vi er selvsagt også opptatt av hvor geografene havner i geografien, og kan med en gang slå fast at myten om at alle havner i Oslo er gal. Bare 17 prosent av våre kandidater har tatt veien over fjellet. Bergen tar selv 37 prosent, og Vestlandet med de fire fylkene tar samlet omtrent halvparten av kandidatene. Det viser med all tydelighet at vi har en betydelig rolle i forhold til å bygge opp kompetansen i vår region. De resterende fjerdedel av kullene havner enten i andre deler av landet eller i utlandet.

 

Det er heller ikke slik at geografer bare finner jobber i storbyene. Hele 16 prosent av våre kandidater går til jobber i mindre byer og distriktskommuner. Når vi tar for oss de 528 hovedfags- og mastergradsstudenter helt tilbake til de første i 1970 og fram til i dag finner vi geografer hver 7de av landets kommuner. Dette viser dermed med all tydelighet at vi er en sentral utdanningsinstitusjon innen dette fagfeltet sier Svein Olaf Dahl, og legger til at instituttet framover vil jobbe aktivt med å utvikle disse nettverkene ute i arbeidslivet.