Hjem
Institutt for geografi
Alumni

Fokus på alumni ved Institutt for geografi

Institutt for geografi har valgt flere tilnærmingsmåter i sitt alumnusarbeid.

Instituttet har nytte av innspill fra geografer i jobb
Instituttet har nytte av innspill fra geografer i jobb
Foto/ill.:
Kjell Helge Sjøstrøm

Hovedinnhold

Arbeidet inkluderer datainnsamling og statistiske oversikter over geografenes arbeidsmarked helt siden faget startet opp i 1970.Presentasjoner av geografenes arbeidsmarked blant studenter, egne ansatte og ulike aktører i arbeidsmarkedet er alle sentrale målgrupper for dette.  Alumniteamet ved Institutt for geografi som består av studieveileder Grethe Meling, vitenskapelig assistent Silja Bruland og professor Grete Rusten har nettopp avviklet en fokusgruppesamling med et utvalg inviterte geografer fra arbeidslivet. Denne gang var målgruppen planleggere både knyttet til private foretak og offentlig forvaltning, noe som er et viktig arbeidsmarked for geografene. Disse ble intervjuet angående sine erfaringer i arbeidslivet. Møtet var også svært nyttig med tanke på å utvikle samarbeid i forhold til kompetanseutveksling, undervisning og forskning.

 I de 40 årene som har gått siden instituttet ble etablert har det blitt uteksaminert 528 geografer (1970-2010) med hovedfag eller master, og det vi ser er at jobbspekteret de senere år er langt bredere og dekker nå svært mange ulike jobber både i privat og offentlig sektor. Imidlertid har antallet kandidater som er blitt lærere, et av de viktigste yrkene de første 10-20 årene, nå blitt langt lavere. Det er derimot en myte at alle havner i Oslo. Omtrent halvpartene av geografene fra Universitetet i Bergen bor og jobber på Vestlandet, og det omfatter både byer og mindre steder. I likhet med kvinneandelen ellers på universitetet har kvinneandelen også økt i geografiutdanningen der det nå er en liten overvekt av kvinner.

 Fokusgruppemøtet er viktig for å få bedre innsikt i arbeidsmarkedet og jobbinnholdet blant geografer både med tanke på utvikle fagets innhold, men også i forhold til å profilere dette emneområdet. Geografenes inntrykk av arbeidslivet var i stor grad positivt. Det var for det meste samsvar mellom geografenes forventninger til arbeidslivet og arbeidet de fikk etter endt utdanning. Relevant kompetanse fra utdanningen som ble fremhevet var analytisk tenking, kritisk drøfting, metodekunnskaper som blant annet statistikk og GIS, og evnen til å jobbe både selvstendig og i gruppe. Arbeidsmarkedet ble fremhevet som veldig bra, selv om det var sjelden det ble søkt spesifikt etter geografer.

Dette arbeidet skal ligge til grunn for videre alumnusarbeid ved instituttet. Videre planlegges det flere fokusgruppeintervju, surveyer og ikke minst et faglig forankret alumni-arrangement våren 2012, så nå er det bare å vente i spenning!

 

Er du alumn ved Institutt for geografi?

Registrer deg her og bli med på fremtidige arrangement!