Hjem
Institutt for geografi

Raskt i jobb etter endt utdanning

- Se deg om etter ulike steder som kan ha nytte av din kompetanse, råder Kaja Killingland nyutdannede alumner. Selv ble hun ansatt i Statens Landbruksforvaltning raskt etter at hun ble uteksaminert med master i geografi høsten 2009.

Hovedinnhold

- Kunnskapen om jordsmonn og naturgeografi/biologi så vel som kartkunnskap har jeg god bruk for i arbeidet. Det viktigste er nok likevel å ha lært seg å tenke rasjonelt og argumentere for ulike sider av en sak.

Hva er dine viktigeste arbeidsoppgaver i stillingen som rådgiver i Statens Landbruksforvaltning (SLF)?

- Mine viktigeste arbeidsoppgaver er knyttet til oppfølging av programmet «Utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket», der målsetningen er å øke kunnskap om ulike måter klimagassutslippene fra jordbruket kan reduseres. Jeg er også involvert i utviklingen av et Nasjonalt og Regionalt miljøprogram. Dette er ulike aktiviteter som bøndene gjør for å drive på en mer miljøvennlig måte, for eksempel ved å redusere forurensning av vann, eller ved å ivareta kulturlandskapet og det biologiske mangfoldet. Jeg jobber også med å utvikle et nytt elektronisk søknadssystem for Regionalt miljøprogram, der bøndene kan søke om tilskudd til aktiviteter.

 

Hva er det beste med jobben, og hva er mest utfordrende?

- Det beste og samtidig mest utfordrende er at jeg får krevende oppgaver som både innebærer prosesstenking og faglige diskusjoner. Et eksempel er å prøve å komme frem til hva slags klimatiltak man kan oppfordre bonden til å gjøre som både skal være godt begrunnet i forskning og samtidig ikke gå på bekostning av andre miljøgoder. Det skal også være kostnadseffektivt. Dette forutsetter at jeg både må sette meg inn i flere nye fagfelt og ha lange møter der vi sammen prøver å komme frem til gode løsninger som skal gagne både forvaltningen og bonden.

 

På hvilke måter er studiene i geografi relevante for din arbeidssituasjon?

- Kunnskapen om jordsmonn og naturgeografi/biologi så vel som kartkunnskap har jeg god bruk for i arbeidet. Det viktigste er nok likevel å ha lært seg å tenke rasjonelt og argumentere for ulike sider av en sak. Jeg står ofte overfor helt nye problemstillinger som jeg aldri har tenkt over før, da er det greit å ha «lært seg å lære», og å tenke objektivt.

 

Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

- Stillingen i Statens Landbruksforvaltning er min første jobb etter endt utdanning. Det var en stor overgang fra studiene, og denne overgangen har både sine positive og negative sider. På den ene siden er en arbeidsdag mye mer strukturert og jeg har mange flere typer oppgaver i løpet av en dag enn kun innenfor et fagfelt som jeg ofte hadde i studietiden. På den annen side så stilles det høyere krav til å levere gode svar innenfor korte tidsfrister nå.

Hva skrev du masteroppgave om? Var temaet du valgte av relevans for din nåværende jobb?

- Jeg skrev oppgave om ekstremflommer i Norge de siste 10.000 årene. Temaet jeg valgte er litt relevant for jobben, siden jeg skrev om klimaendringer og nå jobber med Klimaprogrammet. Samtidig er tilnærmingen til klima i jobben helt annerledes enn den jeg hadde i oppgaven min. Nå ser vi på hva som skal til for å redusere utslipp som kan bidra til klimaendringer. I oppgaven så jeg på faktiske endringer tilbake i tid.

 

Hvilke andre ting tror du kan ha bidratt til at akkurat du fikk jobben?

- Jeg tror det hadde mye å si at jeg har vært engasjert i ulike organisasjoner underveis i studiene. Det viste at jeg er engasjert og takler et høyt arbeidspress. Jeg hadde også jobbet som studentassistent med relaterte tema som kulturlandskap og bygdeutvikling. Jeg tror også det hadde mye å si at jeg hadde lest meg godt opp på hva de viktigste sakene i avdelingen jeg søkte på dreide seg om i forkant av intervjuet. Samtidig tror jeg at jeg hadde flaks fordi sjefen så etter en ung, nyutdannet person til stillingen.

 

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?

- Jeg hadde ikke hørt mye om SLF før jeg søkte på jobb der, men jeg så at de søkte etter noen med miljø- og klimakompetanse. Jeg hadde heller ikke trodd at jeg kom til å begynne min første jobb i Landbruksforvaltningen. Likevel er jobben jeg har nå både relevant og veldig spennende. Jeg anbefaler derfor studenter som skal søke jobb om ikke å avgrense søknadene sine til noen spesielle arbeidsgivere, men å se seg om etter ulike steder som kan ha nytte av deres kompetanse.

 

Relevante studieprogram:

 

TEKST: MARIA SØRLIE BERNTSEN

 

Saken er hentet fra alumnusportalen UiB Alumni. Her kan alle nåværende og tidligere studenter bli medlem.