Hjem
Institutt for geografi
Alumni

Karrieremuligheter for geografer

Institutt for geografi har siden 1970 uteksaminert hele 607 hovedsfags- og masterkandidater. I perioden fra 2003 har antallet uteksaminerte i gjennomsnitt ligget på 22. Det er imidlertid betydelige svingninger, og i år kommer vi godt høyere enn dette. Geografi er populært og jobbrelevant.

Alumner
607 geografer er uteksaminert med hovedfag eller mastergrad ved Institutt for geografi siden 1970.

Hovedinnhold

Vi har våren 2015 gjennomført en oppdatert analyse av karriereløpet til våre uteksaminerte hovedags- og masterstudenter. Dataene er basert på åpne kilder og presenteres anonymisert.

 

Bredt spekter av arbeidsplasser

Undersøkelsen viser et relativt bredt spekter av arbeidsplasser hvor offentlig regional, lokal og statlig forvaltning omfatter en tredjedel. I denne kategorien inngår alt fra jobber innen planlegging (areal, infrastruktur, næring) til forvaltningsenheter som Statens Kartverk og Statens Vegvesen. Et mindre antall havner også i direktorat og departement.  Universitets- og høgskolesektoren og utdanningssektoren utgjør den andre tredjedelen. Denne gruppen dekker for øvrig alt fra forskere og stipendiater ved universitet og høgskoler til lektorer på ungdomskoler og videregående skole. Nærmere en fjerdedel av kandidatene er knyttet til næringslivet, innen industri, men også i betydelig grad forretningsmessig tjenesteyting (konsulentbransjen). De øvrige geografene er nokså spredt på ulike typer arbeidsplasser hvor blant annet flere frivillige organisasjoner, lag og privat tjenesteyting inngår.

 

Økt mangfold i arbeidsmarkedet

Ser vi fordelingen i arbeidsmarkedet over tid, finner vi at mangfoldet målt i forhold til typer næringer øker. I årene fra de første kullene av hovedfagsstudenter ble uteksaminert i 1970 og perioden fram til og med 2002, var det stort sett forvaltning og skolen som var arbeidsmarkedet. Senere har det blitt langt flere typer jobber.  Målt i forhold til arbeidsplassens næring havner 33 % i offentlig forvaltning i stat, fylke eller kommune.   Nest viktigst er universitets- og høyskolesektoren med bortimot 20 %. Derimot er bare 7 % som har jobb i utdanningssektoren på lavere nivå.  Nye sektorer er forretningsmessig tjenesteyting som utgjør 12 %, og noen færre finner vi innen frivillige organisasjoner og industri/bygg og anlegg.  Fra 2011 er andelen i offentlig forvaltning falt litt, for utdanningssektoren er situasjonen den samme på vel 17 %, og tilsvarende nivå har vi for forretningsmessig tjenesteyting og frivillige organisasjoner.  I forhold til analysen av denne siste gruppen må vi imidlertid være oppmerksom på at vi har 22 % med ukjent status (17/5 % utenlandske versus norske). Blant de norske i denne gruppen finner vi blant annet de med permisjon, de som har tatt friår og jobbsøkende. Blant de utenlandske i denne kategorien har vi mindre kjennskap til karriæreveier eller om de er utenfor arbeidsstyrken.

 

Flest på Vestlandet

Mange av våre geografer får jobb her i Bergen. Tallene for kullene fra 2003 og fram til i dag viser at hele 32 prosent har jobber her, mens 7 % havner i andre deler av fylket.   Ser vi Vestlandet fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord under ett så finner nærmere halvpartene av våre tidligere masterstudenter her.  Bare 14 % har jobber i Oslo/Akershus, så påstanden om at mange lokkes til hovedstaden er ikke tilfellet.  Mer populært er utlandet med 17 %.  Mange av disse har utenlansk opphav. I materialet har vi 10 % som vi ikke har klart å plassere, men i og med at flertallet av disse har utenlandsk opphav er det også rimelig at andelen som jobber i utlandet er enda litt høyere.  Ser vi kun på de nye kullene fra 2011 og senere, er bildet nokså likt det vi allerede her har beskrevet.   Det er for øvrig interessant å se at hele 40 % har jobber utenfor storbyområdene.  Geografer er dermed en etterspurt kompetanse både i by og land.

 

Viktige samfunnsspørsmål

Klima, energi, miljø, og ressursforvaltning, befolkningsutvikling og migrasjon, næringsmessig omstilling, den grønne skiftet, storbyutvikling, regional utvikling og planlegging er blant viktige samfunnsspørsmål i årene framover hvor geografer i arbeidslivet har og kommer til å ha en betydelig rolle.