Hjem
Geofysisk institutt
Ny forsking

Turbulens blir generert av tidevannsstrømmer

Observasjoner nord for Svalbard viser energioverføring fra tidevannsstrømmer til turbulens.

Ilker_Heilge
Klargjøring av turbulens sonde. Ilker Fer, Eivind Kolås og Helge Bryhni (fra venstre mot høyre)
Foto/ill.:
Algot K Peterson

Hovedinnhold

På det første fysisk oseanografitoktet i Arven etter Nansen prosjektet, ble det gjort målinger fra kontinentalhyllen til dyphavet langs 18Ø, nord for Svalbard. Dataene samlet inn langs dette snittet, ble raskt undersøkt på toktet, og vi fant en brå vertikal bevegelse og meget turbulent vann på toppen av kontinentalskråningen.

Sannsynligheten var stor for at observasjonene var relatert til brytende interne bølger forårsaket av tidevann, og jeg foreslo umiddelbart at vi skulle gjøre kontinuerlige målinger på dette stedet gjennom de neste 24 timene. 24 timers kontinuerlige målinger for å dekke en tidevannssyklus er svært krevende for mannskapet og ble ikke spesielt godt mottatt. Etter avverging av mytteri, en del diskusjon og til slutt overbevisning av de øvrige toktdeltakerne ble vi likevel enig om å gjennomføre kontinuerlige målinger. De unike målingene vi samlet inn viser utviklingen av en ikke-lineær bølge og hvordan den forårsaker turbulens i vannsøylen.

I artikkelen, nylig publisert i Geophysical Research Letters, beskriver vi observasjonene fra kontinentalskråningen nord for Svalbard, hvor turbulens blir generert av tidevannsstrømmer. Energien i tidevannet blir fanget og samler seg opp akkurat når tidevannsstrømmen er på sitt raskeste. I det tidevannet snur blir energien frigjort og hele vannsøylen blir svært turbulent. Våre observasjoner peker på at dette er en viktig kilde til blanding av vannmasser i Polhavet.  For å forstå hva en varmere fremtiden bringer for Polhavet må vi vite hvordan energi fra tidevann genererer turbulens, og ikke minst sammenhengen mellom turbulens, vertikal fordeling av temperatur og salinitet, og sjøis.

Artikkelen «Tidally-forced lee waves drive turbulent mixing along the Arctic Ocean margins» er åpent tilgjengelig her: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2020GL088083.

Toktdata brukt i analysen er tilgjengelig fra https://doi.org/10.21335/NMDC-2047975397 gjennom Norsk Marint Datasenter med Creative Commons Attribution 4.0 Internasjonal Lisens