Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Prosjekt

Adopsjon som barneverntiltak

«Adopsjon som barneverntiltak» (2016 - 2018) var et forskningsprosjekt som studerte hvordan lovgivningen om adopsjon som tiltak i barnevernet ble implementert og praktisert i førstelinjetjenesten og i domstolene.

Illustrasjonsfoto
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Om prosjektet

Prosjektet var finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og ble ledet av professor Marit Skivenes. Prosjektperioden var 01. november 2016 til 31. desember 2018.

Prosjektet har hatt som overordnet formål å undersøke hvordan lovgivningen om adopsjon blir implementert og praktisert i førstelinjetjenesten og i domstolene. Prosjektet har videre som formål å danne et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til riktig bruk av adopsjon som barneverntiltak, og også belyse beste praksis og identifisere faktorer som kan hjelpe beslutningstakere å vurdere tiltak for langtidsplasserte barn.

Forskningsprosjektet er nå ferdigstilt og rapporten ble lansert 6. februar 2019. Rapporten kan leses her.

Omtaler og publikasjoner relatert til rapporten

 

Aktiviteter i prosjektet

 • Presentasjon av rapport
  Forskningsrapporten "Adopsjon som barnevernstiltak" ble lansert 6. februar 2019 under et seminar i Oslo. Seminaret ble filmet og et opptak er tilgjengelig her.

 • Referansegruppemøte 
  09. mai 2018 møttes forskergruppen og prosjektets referansegruppe til det andre referansegruppemøtet for prosjektet ved Universitetet i Bergen. Her presenterte forskergruppen funn fra prosjektet og mottok tilbakemeldinger og innspill fra representanter fra Norsk Fosterhjemsforening, FO Hordaland (representert ved BUFETAT), Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF), og Bergen kommune (representert ved DigiBarn).

 • Prosjektleder Skivenes presenterer på barnevernkonferanse 
  10. november 2017 presenterer prosjektleder Marit Skivenes på barnevernkonferansen "Når de minste og mest sårbare barna trenger samfunnets hjelp og beskyttelse. Tvangsadopsjon." som er arrangert av Fylkesnemnda i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dette er tredje gang nemnda i Hordaland og Sogn og Fjordane arrangerer barnevernskonferanse. Rammen omkring årets konferanse vil være barnevernrettens møte med de aller yngste, nemlig sped- og småbarn.

 • Presentasjon på seminar - Universitetet i Bergen
  30. november 2017 presenterer prosjektleder Skivenes og forskere Helland og Tefre "Adopsjon som barneverntiltak" for forskergruppen Rett, Demokrati og Velferd. 

 • Workshop i København
  9-11. mai 2017 deltok prosjektleder Skivenes og forskere Helland og Tefre på workshop på Kokkedal Slot i København, Danmark, sammen med forskergruppen Rett, Demokrati og Velferd. 

 • Referansegruppemøte 
  27. mars 2017 møttes forskergruppen og prosjektets referansegruppe til det første av flere referansegruppemøter ved Universitetet i Bergen. Her presenterte forskergruppen prosjektet og mottok tilbakemeldinger og innspill fra representanter fra Fylkesnemnda Hordaland og Sogn og Fjordane, Norsk Fosterhjemsforening, Landsforeningen for barnevernsbarn, Sunnhordaland interkommunale barnevern (SIB), FO Hordland, Bufetat Vest, Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Vest(IMDi og Bergenhus Barnevernteneste.

 • Presentasjon av "Adopsjon som barneverntiltak" 
  23. februar 2017 ble prosjektet presentert på et seminar for PHD-studenter og unge forskere på UC Berkeley School of Social Welfare, California, USA.

Prosjektets oppdrag

Tre overordnede hovedproblemstillinger skal studeres i prosjektet:

 1. Hva er beslutningsgrunnlagets hovedinnhold i adopsjonssakene etter barnevernloven?
 2. Hva kjennetegner de barneverntjenestene som benytter seg mest av adopsjon? Hva er utfordringene/ barrierene for økt bruk av adopsjon som barneverntiltak? Hvilke særlige utfordringer finns med tanke på et kulturelt perspektiv på adopsjon av barn med minoritetsetnisk bakgrunn?
 3. Hvilke faktorer kan hjelpe barneverntjenesten for vurdering av adopsjon på et tidlig tidspunkt? Hva er beste praksis på område «adopsjon som barneverntiltak» i Norge? Peke på hvordan funnene i forsknings-prosjektet kan brukes i faglige anbefalinger.

Det foreligger svært lite forskning om adopsjon som barneverntiltak både i Norge og internasjonalt, men den forskningen som foreligger tilsier imidlertid med få unntak at adopsjon gir bedre resultat for barnet når barnets livssituasjon vurderes som tenåring og ung voksen. Dette prosjektet vil bidra til økt kunnskap om adopsjon i barnevernet, og kunnskap om og i hvilken grad barnevernet tar i bruk adopsjon som barnevernstiltak, gjennom blant annet studier av beslutningsgrunnlaget som finnes i barnevernssaker der adopsjon er foreslått. Resultatet av forskningsprosjektet skal kunne gi direktoratet (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) et grunnlag for å utarbeide faglige anbefalinger, retningslinjer og veiledere om riktig bruk av adopsjon som barneverntiltak.