Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyheter

Befolkningens holdninger til tiltak for barn som lever under omsorgssvikt

Marit Skivenes og June Thoburn (East Anglia University, UK) har nylig publisert artikkelen deres «Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children” I tidsskriftet «Child and Family Social Work”.

Liten gutt ser gjennom gjerdet
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

En viktig dimensjon ved statens legitimitet er hvordan befolkningen oppfatter forvaltningens myndighetsbruk. Denne artikkelen undersøker befolkningens holdninger til to ulike tiltak i barnevernet. Datamaterialet er en vignettstudie av et representativt utvalg fra befolkningen i England, Finland, California (USA) og Norge (N=4003). Utvalget fikk i oppgave å vurdere en fiktiv sak av Benjamin på 2 år som har vært plassert i fosterhjem siden han var 10 måneder gammel. Ut fra saksbeskrivelsen skulle utvalget vurdere hvorvidt Benjamin bør adopteres eller bli værende i fosterhjemmet. Funnene fra undersøkelsen viser at majoriteten anbefaler adopsjon (75 %) fremfor fosterhjem (25 %). Konteksten i de ulike landene kan tenkes å forklare disse funnene ettersom besvarelsene er i tråd med barnevernspraksisen i England og California. Likevel er det en klar diskrepans mellom befolkningens holdninger til adopsjon som tiltak i Norge og Finland sammenlignet med barnevernets bruk av dette tiltaket.

Les artikkelen.