Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Bokkappitel

Er norske barn tilstrekkelig beskyttet?

Marit Skivenes og Asgeir Falch-Eriksen har identifisert potensielt svake sider ved det norske barnevernsystemet.

Bildet viser en tom huske med skygge av et barn
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Det norske barnevernsystemet skal beskytte barn fra omsorgssvikt eller risikoen for omsorgssvikt. I følge FNs Barnekonvensjon er beskyttelse en rett som alle barn har.

Artikkel 19.1 i konvensjonen slår fast at barn skal beskyttes mot «alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, her under seksuelt misbruk».

Rett til beskyttelse

I en ny studie undersøker Marit Skivenes og Asgeir Falch-Eriksen hvordan forvaltningsorganene som har ansvaret for å beskytte barn i Norge fungerer, og hvordan de forholder seg til FNs barnekonvensjon.

Resultatene er publisert i kapittelet “Right to Protection”, og publisert i boken Children's Rights in Norway, redigert av Malcolm Langford, Marit Skivenes og Karl Søvig.

Potensielle svake sider

I kapittelet identifiserer Skivenes og Falch-Eriksen fem mulige blinde flekker i det norske barnevernsystemet:

 • Utfordringer knyttet til migrasjon
  • Er Barnevernet følsomme nok i saker som involverer migranter med tanke på prinsippet om pluralisme i hva som er godt nok foreldreskap?
 • Balansen mellom skjønnsutøvelse og likhetsprinsippet
  • Får like tilfeller lik behandling, og ulike tilfeller ulik behandling i barnevernssystemet?
 • Utdanning og beste praksis
  • Er lengden og kvaliteten på utdanningen til ansatte i Barnevernet tilstrekkelig?
 • Barnets frihet og grunnleggende interessert for barnet som voksen
  • Er barnevernssystemet utformet slik at man sikrer barnet muligheten til å leve et godt liv ut i fra sine forutsetninger som voksen?
 • Barns deltakelse
  • Blir barn tilstrekkelig lyttet til og inkludert som deltakere i barnevernssaker?

På bakgrunn av denne gjennomgangen setter Skivenes og Falch-Eriksen spørsmålstegn ved hvorvidt barn er tilstrekkelig beskyttet i Norge, og om systemet er godt nok forankret i FNs barnekonvensjon. De hevder at deres funn indikerer at det norske barnevernsystemet potensielt har svake sider som bør utbedres