Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Ny publisering

Mye makt og lite innsikt?

Chris Hagen Magnussen har omarbeidet sin masteroppgave til artikkel i Stat og styring.

Chris H. Magnuessen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Chris H. Magnussen skriver om etableringen av Undersøkelseskommisjonen for helse og omsorgsektoren. En offentlig etat som blir opprettet på tross av faglige råd og i mot høringsinstansenes syn. Artikkelen er historien om hvordan eksperter ble ignorert og en politisk vilje trumfet gjennom.

Det iboende spenningsforholdet mellom fag og politikk i det norske styringsverket er velkjent, aktualisert senest nå under koronakrisen. Spenninger mellom fagfolk og politikere til tross; sett i lys av en forestilling om kunnskapsbasert politikk er det likevel slik at politiske ønsker med tunge faglige problemstillinger tradisjonelt blir utredet av offentlig nedsatte ekspertutvalg før politiske vedtak fattes.

Nyere forskning viser at det over tid har skjedd en «ekspertifisering» eller en «vitenskapeliggjøring» av slike offentlige utvalg, og at våre folkevalgte er stadig mer avhengig av en slik spesialisert ekspertkunnskap for å kunne fatte riktige beslutninger. Tilrådninger fra disse ekspertutvalgene kan derfor tenkes å ha en potensiell stor innflytelse på den politikken som utformes, og på de politiske beslutninger som tas.

Etableringen av Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgssektoren (UKOM) viser at dette nødvendigvis ikke alltid er tilfellet. I denne artikkelen tar Magnussen for seg hvordan politisk styring trumfet faglige råd ved etableringen av UKOM. Det sentrale spørsmålet er hvorfor UKOM ble opprettet til tross for at den offentlige utredningen og de aller fleste høringsinstansene ikke tilrådde en slik kommisjon. Forfatteren gjør først rede for beslutningsprosessens ulike faser – fra initiativet om opprettelse av en «havarikommisjon for helsesektoren» i 2010 til endelig vedtak om «Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgssektoren» i 2017. Deretter drøfter han artikkelens sentrale spørsmål, og noen implikasjoner av dette caset identifiseres.

Les hele artikkelen HER.