Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Masteroppgaver 2010-2020

Hovedinnhold

2011

Maja Førland AsgautsenStyringsdialogen mellom Arbeidsdepartementet og Petroleumstilsynet - Sterk styring eller autonomt tilsyn?

Kathrine Straumøy BrakstadPetroleumspolitikk fra 2000-2010 - Oljepolitikk på vent?

Ane DirksonNRK Kringkaster og forvaltningen av allmennkringkasteroppdraget.......om å gjøre det viktige populært

Denise FlatmarkGikk alt på skinner? - Et casestudie av beslutningsprosessen rundt Bybanen i Bergen 1989-2010

Hanna FløysvikA study of religious organizations’ involvement in American politics

Irene FrimanslundTrust, security and participation; A qualitative study of security in urban South Africa, Gordon's Bay, Cape Town

Johannes Sandvik Førde”På veg mot ei ny forvaltning?”- Eit studie av innføringa av ny systemløysing for pensjonsområdet

Karen Oldervik GolmenBindetegnsuniversitetene - En studie av kvalitetsbegrepets rolle i universitetenes profilering og posisjonering i det nye universitetslandskapet

Aina Isdal HauglandMiddelvegen til det ideelle universitet? Institusjonell autonomi og akademisk fridom i Kina - Ein casestudie av Fudan universitet, Shanghai

Erlend HunsrødEn samordnet, effektivisert og brukertilpasset offentlig sektor? - En implementeringsstudie av Regjeringens IKT-politikk i perioden 2002-2009

Cathrine LotheEurope’s Neglected Minority: A Case Study of Roma Conditions in Hungary After the Fall of Communism

Helen Bergstøl NorvallsKvalitet i omsorg - En casestudie av personellets vurdering av kvalitet, utførelse og rammebetingelser i en kommunal hjemmetjeneste

Hedvig K.H. PaulsenEndring i merke kravene på fiskeprodukter - En medievridd beslutningsprosess?

Hanne RefvikDemokrati, personvern og samfunsstryggleik. Ei analyse av deliberativ kvalitet i den norske debatten om EU sitt datalagringsdirektiv.

Silje SimlenesOmorganisering, endring og endringsprosessar - Ei studie av endringsprosessen på sentralt hald iNAV frå perioden mars 2009 til mai 2010, som førte til nedlegginga av NAV Drift og utvikling.

Thomas TveitDe lokale partnerskapsavtalene i Nav – Hva inneholder de og hva ligger bak valgene?

Kristine VestrheimHuman resource management i offentleg sektor - Eit komparativt casestudie av rekruttering og løn i Petoro og Petroleumstilsynet.

Malin Riple VettiCanada - En innvandringspolitisk suksesshistorie?

MPA

Akua Pokuaa AforoA comparative study on effective implementation of small town water supply projects in Ghana

Kabita Bhatta Citizen's trust in public and political institutions in Nepal

Amy EggertPolicy Implementation of Street Level Bureaucrats: How effectively was the Violence Against Women Act implemented in Minnesota, USA

Ilfat Fazylbayev Social Entrepreneurial Corporations in Kazakhstan: A Study of Policy Implementation

Buddha Bahadur GurungProfessional Status of Public Primary School Teaching Occupation of Nepal

Baldeb Prasad JoshiImplementation of E-government Policy in Nepal: How far it is successful

Donwazum Daniel KipoImplementation of Public Policy at the Local Level in Ghana: The Case of National Health Insurance Scheme in Sawla-Tuna-Kalba District

Farhana RazzaqueMaking Citizen’s Charter Effective in Public Organizations of Bangladesh: Rhetoric or Reality? A study of Department of Immigration and Passports

 Jian XuThe Implementation of Primary-Schoolteachers’ Training Policy: Case-study of Songjiang District of Shanghai, China

Anita NiraulaNGOs Performance in Women's Empowerment in Sankhuwasaba, East Nepal

2012

Jonas Dahl Bakke

Byråkrati, skole og kultur i skjønn forening? Et organisasjonsteoretisk perspektiv på Den kulturelle skolesekken

Christian Hememstad Bjerke

Konsensus eller interessekamp? Sammensetning og tildelingsmønstre i programstyrene til Norges Forskningsråd: en kvantitativ analyse av governance i norsk forskningspolitikk

Linn Blummenfelt

Hvordan jobber brukerorganisasjoner med påvirkningsarbeid på NAV-Feltet? En studie av hvordan FFO, Kreftforeningen og Pensjonistforbundet jobber med påvirkningsarbeid på NAV-feltet.

Øyvind Byrkjedal-Bendiksen

Svineinfluensaen – en varslet krise

Lasse Riiser Bøtun

Tankesmien Civita. Organisatorisk smed?

Torill Sommerfelt Ervik

Uregulert lobbyvirksomhet som problem eller ikke? En studie om hvorfor Stortinget har avvist lobbyregulering

Harald Gunnarsen

«Fagforeininga som ikkje lét seg temje». OFS og dei oljeindustrielle relasjonane 1973-1997

Bente Astrid Husøy

Pasientprioriteringer på mikronivå: En studie av legenes prioriteringer i spesialisthelsetjenesten

Ingrid Kalsnes

Ansvarsmekanismer i helseforetaksmodellen. Om endringer i fødetilbudet ved to lokalsykehus

 

Endre Kvam

Frå det tospora til det einspora forskingssystem. Eit studie av vitskapen si samfunnsrolle med utgangspunkt i forskingsrådsstrukturen i Noreg

Espen Østevold Myrland

Europeiske tankesmier og Den europeiske unionens identitet. En diskursanalyse av hvordan Center for European Policy Studies og European Policy Center oppfatter og arbeider for Unionens identitet

Helene Marion Norli

Fra vugge til plan? - En studie av planleggingen av Regional Plan for ny godshavn i Bergensområdet fram til mars 2012.

Lise Kind Odden

Valdres Natur- og Kulturpark. En innovativ form for regionalt utviklingssamarbeid

Henning Stokkeland Olsen

En krise som lå i luften. En studie av Bergen kommunes håndtering av den ekstreme luftforurensningen i Bergen vinteren 2009/-10

Sindre Bøgwald Sæland

En implementeringsstudie av Luftfartstilsynets flytteprosess

Maren Larsson Tjørhom

«Ansvar i alt vi gjør». – En casestudie av ansvarsbegrepet i Samhandlingsreformen

Bente Valland

Mål- og resultatstyring på lokalt nivå i Politi- og  lensmannsetaten. Idealet, praksisen og det som ikkje let seg måla

Aina Isdal Haugland

Middelvegen til det ideelle universitet? Politiske endringar og internasjonalisering ved Fudan Universitet, Shanghai.

MPA

Amina Akhmetzhanova

GENDER EQUALITY AGENDA-SETTING PROCESS IN KAZAKHSTAN:

The Case of Strategy of the Gender Equality in the Republic of Kazakhstan for 2006-2016

 

 Francisca Ampomah-Løkeland

Child labour in petty trading (Hawking Buisness) in Ghana  : A case study of Madina and Abokobi areas in GA East District

Christopher Appiah-Thompson

 

Challenges of Implementing Reforms in Ghana: the Case of the Civil Service Reform Programme (CSRP) and the Civil Service Performance Improvement Programme (CSPIP)

Marie-France Baron-Bonarjee

Explaining Agenda Setting  and Radical Policy Change

Zimbabwe’s Agrarian Reform  1980- 1998

Rama Bhattarai

The implementation of gender policy in the Nepalese Civil Services (NCS): A study of the position of women in top-level

Daniela Chipimo

Decentralizing Environmental Policy Implementation

The case of the Zambian National Policy on Environment

James Hathaway

Professional Colleagues and Almost Like Friends: The Development of Interorganizational Trust within a Partnership of Three Norwegian NGOs

Jeffrey Herman Hekli

Public Policy Implementation at the local level in Ghana: the Case of the Ghana School Feeding Programme in the Ahanta West District.

Christina  Anna Lichtmannegger

Radical policy change in Germany’s health system in 2011:

The case of patented drug regulation

Angela Hezekia  Mlay

Institutionalization Challenges of Performance Appraisal system in Tanzanian Local Authorities

Gedion Onyango

Administrative and political grassroots corruption in rural Kenya : It takes two to tango

Anteneh Bassazen Tsegaw

Business Process Reengineering and Organizational Performance in Ethiopian Public Service Organizations: A study of Document Authentification and Registration Office (DARO)

Lele Zhang

The Hofstede's Culture Difference Research in the Chinese Mergers and Acquisitions International Company

Martina Zipoli

Does national culture matter for organizational culture in institutions of higher education?

An Italian University and a Norwegian University compared

 

 

2013 

Wenche-Mari BliksåsKampen om rammebetingelsene næring og politikk i usikkert landskap

Borgar Emanuel Bohlin"Between a Rock and a Hard Place". The Contradictory Roles of Organizations involved in Housing Delivery in South African Settlements.

Christina Riiser BøtunKøpris for einkvar pris? Ei studie av avgjerdsprosessen i samband med køprising i Bergen frå perioden januar 2010 til og med mars 2013.

Sylvia Keala DuerrLeadership in World of Warcraft. A Comparative Study of Leadership Styles in three Guilds.

Helena Morland HansenPolitikken bak Norges Bank. Norges Bank - autonom og mektig.

Teresie Schafranek Solum Hommersand"The Answer, My Darling, is Blowin' in the Wind". Pioneering Wind Energy in South Africa.

Erlend HusabøBeredskap tatt av vinden? Ein casestudie av handteringa av stormen "Dagmar" i Sogn og Fjordane.

Robert KjærgårdForvaltningsrevisjon og ansvarsrelasjoner. En studie av ansvarsforholdene i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon av sektorene NAV og sykehus.

Ruth LarsenFra søt drops til bitter pille. Terra-saken i Vik kommune og Haugesund kommune.

Andrea LodeStaten i skolegården. En studie av forholdet mellom statlig styring og lærernes autonomi.

Asta MidttunVindkraft og miljøhensyn. En diskursanalyse av miljøhensyn i konsesjonsprosessen for vindkraftverk i Norge.

Mirza MujicLedere og ansattes oppfattelse av flat struktur og lederrollen. Et casestudie av Oljedirektoratet.

Christina SkjeldeKvifor leiarutvikling? Ei studie av leiarutvikling i ei ung verksemd.

Trude Kvam UllelandThe Cluster Approach for Organizing Emergency Response: A Case Study of Myanmar and Haiti (2008).

Silje Christine RøgenesVirus til besvær? Case-studie av Danmarks og Sveriges valg av vaksinasjonsstrategi under svineinfluensapandemien i 2009.

Janne Alise GullestadAttuning a voice. Professionalization and the changing role of the National Organization of Nurses and Midwives in Malawi.

Lisbet IversenDen regionale allmenningen. Basert på casestudie av Hardangerregionen.

MPA

Naomi Naa Dede Adjei Putting Decision into Action: The Disability Act of Ghana, six Years Down the Line. 

Harold Sougato BaroiImplementation of Right to Information Act, 2009 in Bangladesh: A Study on Union Parishad.

Martin BrantuoPolitical Participation and Representation of Women at the Local Level in Ghana. The Case of Kumasi Metropolitan Assembly and Kwabre-East District Assembly.

Suzan MbatuddeTrust in Central Government in Uganda: The Importance of Institutional Outputs.

Bruno OnzimaPublic Accountability: Explaining Variations Across Local Governments in Uganda.

Ermyas Admasu WoldePerformance Appraisal in Action in the Ethiopian Higher Education Institutions: Does Administrative Culture Matter? A Study of Jimma University in Ethiopia.

 

2014

Madeleine Elise Mjelde Utfordringer i en matriseliknende geografisk distribuert organisasjon

Sindre Rødne Dueland Brytningen mellom legalt og demokratisk ansvar i den kommunale helsetjenesten og samarbeidet med spesialisthelsetjenesten etter samhandlingsreformen

Stine Årnes En kvantitativ studie blant arbeidstakere i norsk arbeidsliv; Betydningen av etablerte varslingsrutiner og ytringsklima på varsling.

Solveig Marie Borgund Da klokka klang, så fort vi sprang og ingen stod igjen og hang..? - En studie av iverksettingen av Ny Giv i skolen.

Bernhard Weigel Prop. 113 L – en lovendring mot strømmen? En case-studie av den rød-grønne regjeringens beslutning om å innføre eierskapsbegrensning på utenlandskabler.

Martin Nøkleberg Sammen for sikkerhet? En casestudie av sikkerhetsforvaltningen i Bergen.

Maria Sørhus Norsk Folkehjelp sin strategi for å fremme demokratisering i Rwanda

Kristine Birkeland Sterkt sentrum og levende bygder?En studie av organisering av til- og fraflyttingspolitikk i Fusa kommune.

Runar Wold Slettebø Et flaggskip i nye farvann? - En casestudie av bistandsprosjektet Sao Hill i Tanzania i perioden 1990-2003.

Bård Kirksæther Climate change adaptation - Challenges and opportunities.

Kaja K. Fjørtoft Problemer på boks. Den norske dagligvarebransjens håndtering av miljøutfordringer med tunfisk.

Odd Kåre Asheim Styring av gateselgere i Shanghai

Daniel Gunnarsen Norske reformpolitiske forslag: Sikkerhetsrådet 2005-2013.Norske verdier og maktstrategiske hensyn.

MPA

Prithvi Raj Bhusal Implementation of Right to Information Act: A Study of Municipalities in Nepal

Mizanur Rahman Accountability of Non-governmental Organizations (NGOs): A Case of Bangladesh

Karen Afriyie Okrah Ghana’s mental health act 2012 – A study of the actors and strategies in setting the public policy agenda.

Hasan Muhammad Baniamin Reducing Corruption through E-Governance: Rhetoric or Reality? An Empirical Inquiry.

Kato Simon Kagambirwe Implementation of Tax Policy Reform in Uganda: The Case of Uganda Revenue Authority

Amra Salihovic A Pathway to Europeanisation? Institutional Change in Bosnia and Herzegovina's Higher Education: A Case Study of the University of Sarajevo and the University of Tuzla

Kisembo Francis The impact of community participation on academic performance in Uganda’s primary education: A case study of school management committees and parent-teacher associations in Kayunga District.

Fereshteh Kakisahneh Implementation of public policy in developing countries; A case of Iran privatization policy

2015

Våren 2015

Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap

Camilla Borchgrevink Det Sino-Brasilianske energisamarbeidet Kina som neo-imperialist eller samarbeidspartner?

Nikolai R. Bratteli Hjelpeplassering eller omsorgsovertakelse - Vurdering av hjelpetiltak og tvang i barnevernet

Henrik Dalstø National representatives or autonomous experts? A case study of the Norwegian participation in the EU Civil Protection Mechanism

Hege W. Eriksen En myk hånd å holde i, eller et fast grep om håndleddet - OECD's rolle i norsk barnehagepolitikk

Marte Jensen INNOVASJONSPROSJEKTER I NORSK MARITIM SEKTOR En sammenlignende studie av organisasjon og teknologiutvikling i ti MAROFF-prosjekter.

Hanne Kvilhaugsvik Pedagogikk, politikk og styring Eit komparativt casestudium av læringsutbytte i norsk høgare utdanning

Daniel M. Lien Norwegian Rainforest Governance A look into the influence of RFN

Joseph Mugabe Integration policy and its implementation: a study of Introduction programme for newly arrived refugees and their close relatives"

Torkell H. Pettersen Et hjem for oss, men et hjem for deg? En evaluerende studie av boligsosialt utviklingsprogram i Halden, Moss og Sarpsborg.

Karoline J. Selliseth Samarbeid i helse- og omsorgstjenesten - en casestudie av samarbeidsavtalene

Oda K. Ure Insurance as governance? Ei studie av Tryg, Storebrand og KLP sitt arbeid med klimarisiko

Håkon Skog Waaler NORDNORSK SKREDOVERVÅKINGET NETTVERK FOR SAMFUNNSSIKKERHET

Master’s Programme in Public Administration

Cecilia Eshun Implementation of Social Protection Programmes in Ghana: the case of the Livelihood Empowerment against Poverty Programme ( LEAP)

Jamilatu Issifu PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP IN THE POWER SECTOR OF GHANA: HAS IT DELIVERED AS EXPECTED?

Linda Katassi Child protection practices within local governments in Uganda

Christina Maeda Empowering locals through school governance: A case of secondary school boards in Tanzania

Iswar Nepal Performance Audit in Nepal:Success or Failure?

Misharch Osei Do Networks really work? Evaluating the Effectiveness of Governance Networks in the context of Environmental Management: A Case Study of Two Ghanaian Megaprojects.

Keiji Watanabe Organisational response in times of crises; how the crisis management of TEPCO affected the outcome of the Fukushima nuclear crisis”

Høsten 2015

Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap

Albert Mahesan Europeiske beslutninger og norske interesser. En studie av norske interesseorganisasjoners lobbystrategier i forbindelse med EUs 2030-rammeverk for energi- og klimapolitikk.

Stine Egeli Øvrebø Kvalitetssikring av megaprosjekter: En casestudie av kvalitetssikringsprosessen i Moderniseringsprogrammet i NAV

Sindre Wirkola Rettighetsfesting av Kommunale Tjenester - Et studie av Stortingspolitikeres holdninger

Laurent Sinamenye African workers and the Norwegian labor market. How are African workers integrated into the Norwegian Labor market?

Master’s Programme in Public Administration

Gudeta Kebede Asfaw Citizen’s Trust in Public and Political Institutions in Ethiopia

Martyna Sojka How the Norwegian Labour and Welfare Organization (NAV) in police and practice meets and facilitates unemployed immigrants from Poland

2016

Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap

Rahim Nicolay Ali Rethinking the Popular Trafficking Discourse: An Empirical Case Study of the Anti-Trafficking Policies of Bangladesh

Anna Josefin Bang Forholdet mellom rett og demokrati - Hva er rettens rolle i flyktningpolitikken?

Gina Knutson Barstad Ressurspooler ved norske sykehus - En organisasjonsteoretisk casestudie

Stefan Blomvik Samfunnsansvar i norske bedrifter: Strategi eller til pynt?

Thea Sofie Jåsund Grastveit Samhandlingsreformen og kommunen: Størrelse teller, planlegging avgjør

Morten Hamre Helgesen Et casestudie av beslutningsprosessen rundt innføringen av introduksjonsloven

Anna Laupsa Helvik Vurdera, representera, fokusera? Ei samanlikning av geografisk representasjonsfokus blant norske og svenske kommunestyrerepresentantar

Susan Bahia Jensen Jakten på den gylne middelvei: En studie av organisatoriske endringer i Justis- og beredskapsdepartementet etter terrorangrepene 22.juli 2011

Marie Nellevine Kalvehagen Varslere – landsforrædere eller helter? Et sammenlignende casestudie av fire profilerte amerikanske varsleres motiver for ekstern varsling

Vegard Sherling Kristensen Fra oljearbeidere til klimaforkjempere: Stortingskomiteens behandling av utbyggingssaker på den norske kontinentalsokkelen fra 1972-2015

Carina Lillestøl Krisehåndtering, læring og endring En studie av flommene i Gudbrandsdalen 2011 og 2013

Nina Lode Omorganisering av introduksjonsprogrammet: En kvalitativ studie av omorganiseringsprosessene av introduksjonsprogrammet i Voss og Gjesdal kommune

Annette Riiber Pedersen Nok er nok - En kvalitativ dokumentanalyse av akuttvedtak i den norske barneverntjenesten

Barbara Victoria Ruiken Power and Politics in Brazilian Jiu-Jitsu Teams

Mari Severinsen Tilpasning til klimaendringer: Organiseringen av det nasjonale koordineringsansvaret

Siri Beate Stensland Den politiske embetsmann? Fylkesmannens rolle i kommunereformen. En komparativ casestudie av Fylkesmannen i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Elin Osnes Strand Nettverk og koordinering i norsk utviklingssektor: «Det er veldig mykje duplisering av arbeid, og veldig mange parallelle prosessar»

Waqas Mohammad Younis Stortingets forsøk på regulering av dagligvarebransjen: Berget som fødte en mus

Master’s Programme in Public Administration

Khamis Issa Ali Trust in Public Institutions in Zanzibar: Mapping the Influence of Identity and Performance Factors

Wubalem Delelegn Derbe Challenges of Successful Environmental Policy Implementation in Addiss Ababa City Administration: A Case Study of Arada Subcity

Diana Kushemerwewa An Investigation into the Mediating Role of Inter-Organizational Coordination towards Refugee Protection: a Case Study of Nakivale Refugee Settlement Uganda.

Patricia Konadu Kwakye Motivation and Job Performance; Perceptions of Teachers in Kpone Katamansu District in Ghana

Rajkumar Adhikari Inter-organizational Coordination in Disaster Response and Relief: A Case Study of Mega Earthquake 25 April, 2015 in Nepal.

Muhammad Sazzad Hossain Siddiqui Challenges of Implementing Peace Accord: The Case of Chittagong Hill Tracts Peace Accord (CHTPA) in Bangladesh

Moses Bwogi Implementation of Public Policies at Local Level in Uganda. A Case Study of National Agricultural Advisory Services (naads) in Mukono District Local Government

Bernice Mary Ansaa Aidoo The Role of Street-Level Bureaucrats in Access to Education. A Case of the Implementation of the Persons with Disability Act of Ghana

2017

Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap

Susanne Aase

 «Men størst av alt er kjærligheten …»

Sondre Løseth Bratteberg

Hodeløs bruk av hodejegere? En kvantitativ studie om norske kommuners bruk av rekrutteringsselskap ved rådmannsansettelse.

Nicklas Andersen Flister

Hastige endringer: En prosess-studie av endringer i utlendingsloven

Ragnhild Bjørvik Fugle

Etikk, takk? Integreringa av etikk i Statens pensjonsfond utland

Eldrid Gaukstad

Risiko, sårbarhet og beredskap: En casestudie av tre kommuner som ble rammet av oktober-flommen på Vestlandet i 2014

Ole Bjarne Aarsland Hesseberg

Et tilsynsorgan med videre jakke

En studie av Konkurransetilsynets rolle og uavhengighet.

Maria Loftheim

Vegen til giftarmål: Ein studie av demokrati-argument i kommunereform-debatten

Oda Krogh Læret

Sakkyndige som «demokratiets sorte hull»? En vignettstudie av sakkyndige psykologers vurderinger av barnevernssaker

Mia T. Milde

Å bygge en ny kommune: En kvalitativ iverksettingsstudie av kommune-sammenslåingen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke

Synnøve Kvamme

'Evaluating Climate Knowledge Mobilization as Adaptive Governance: A Case Study from Northeast Bangladesh'

Malene Liljedahl Njaastad

Mål- og resultatstyring av politiet: En studie av Justis- og beredskaps-departementet sin mål- og resultatstyring av Politidirektoratet i perioden 2004-2016

Daniel Nygård

«Den Utmerkede utdanningsinstitusjon» En fler-casestudie av omdømme-håndtering i den norske universitets- og høyskolesektoren

Eivind Nes Otterå

Temaet for oppgaven er Fiskeri-direktoratets tilsynsoppgaver i forbindelse med akvakultur av laksefisk. (regulering). Oppgaven ser nærmere på perioden 2010/2011-2015

Annbjørg Ryssdal

Politiets tryggleiksteneste i endring? Ein studie av PST etter 22. juli 2011

Snorre Erichsen Skjevrak

Konflikt og samarbeid: Arbeids-takerorganisasjonene og kommune og regionreformen i perioden 2013-2017

Marianne Støle-Nilsen

Seksuell danning: En studie av seksualundervisning i ungdomsskolen

Hilde Svrljuga Sætre

Influence and Legitimacy:

Civil Society Organizations and the

UN Committee on the Rights of the Child

Amalie Sandaa Vaage

Patenter og global folkehelse: En nettverksstudie av patent-reguleringssystemet for legemidler i perioden 1970-2017

Jørgen Sandnes Wincentsen

Tvang eller Omsorg? En case-studie om praktisering av tvang ved to bofellesskap i Bergen Kommune

 

Master’s Programme in Public Administration

Dlamini Bhekumusa

 

Democratization in Swaziland; Beheading yet another king whilst the world watches

Doğan Çelik

 

Beyond Violence: Non-state Armed Groups and Democracy: The Case of PKK

Kanamik Kani Kahn

 

Relationship between Renewable Energy and Socio-economic Development: A Study in Patuakhali District

Rifat Mahamud

Citizens’ Trust in Local Government An Empirical Study of Two Municipalities in Bangladesh

Dawit Weldekidan Manna

The Integration of Refugees in Norway: Reflection from the Eritrean Refugees in Two Municipalities

Mate Maskhulia

 

Understanding Societal Culture and its Effects on Public Administration: Traditions and XXI Century Bureaucracy in Georgia

Sait Matty

 

Restoring Democracy in The Gambia? An Analysis of Diaspora Engagement in Gambian Politics

Muhammed Hamid Muhammed

Women`s Political Participation in Local Government in Ethiopia: The Case of Two Districts in Amhara Regional State.

Edgar Muhangi

Implementation of public policy at primary school level in Uganda: A case of universal primary education in Lugususlu Sub-County in Sembabule district

Eva Nabasumba

Implementation of the Right to Children’s Participation: The Case of Two Selected Public Primary Schools in Kampala District in Uganda

 

2018

Michael Oduro Asante The transformation of union power and politics: a case of COSATU and the textile industries in South Africa’s post-apartheid regime

Maria Sofie Sortvik Barosen Justice and Public Participation in Renewable Energy Projects. A Comparative Case Study of Renewable Energy Auction Systems in Brazil and South Africa 

Katharina Sophie Doublet Når to kommuner blir til en. En studie av sammenslåingen av den administrative organiseringen til Tjøme og Nøtterøy kommuner

Andrea Kronstad Felde Relations between Knowledge and Politics in an Authoritarian Regime. The Academic Profession at Makerere University, Uganda

Magnus Sirnes Hjellum Forsvarets bistand til politiet. Endringer i bistandsinstruksen etter 22. juli 2011

Monica Skog Jackson Gjennom hierarkisk styring og nettverk? Koordinering av overvannshåndtering i Bergen kommune

Truls-Einar Johnsen Rollebyttet: Arbeiderpartiet og Høyres endring i synet på kommunestruktur 1993-2017

Ane Øie Jordahl Mellom barken og veden? Fylkesmannens samordningsrolle i samfunnssikkerhet og beredskap

Artur Rubinat Lacuesta Exploring Community Policing as Social Innovation. Democratic Governance, social needs, social change, and implementation challenges The cases of Badalona and Pamplona (Spain)

Britt Kristine Ludvigsen Lojalitet og ytringsfrihet. En sekvensiell studie av ansatte på distriktsnivå i politiet sin oppfatning av egen arbeidsplass

Amanda Strandos Erfaringar med interkommunalt samarbeid i kommunesamanslåingsprosessen. Ein studie av kommunereforma i nye Ålesund kommune

Getrude Yeboah Mensah Assessing Citizens’ Trust in Public Healthcare: a Study of the Effia Nkwanta Regional Hospital in the Western Region of Ghana

Anja Benedicte Myrtveit Academics' Role and Relevance in National Development. The Case of Engineers at Makerere University in Uganda

Mia Rolandsen Skeie Evading Responsibility? An Analysis of Norwegian Climate Policy from 2006-2016

Johanne Vaagland Samspill mellom kommune og næringsliv om integrering av flyktninger. En casestudie av næringsforeningene i Trondheim og Bergen

Florian Wingens Legitimation Processes of environmental NGOs

Vilde Tøfte Øvstetun Prinsippet om barnet sitt beste i fyrstelinjetenesta. Ei kvalitativ strukturanalyse av retningslinjer for ansvarsgrupper

Magnus Brekke Nygaard Flere akademiske ledelsesideal? En studie av ulike begrunnelser for ledelsesmodellene i universitets- og høyskoleloven etter strukturreformen

 

2019 

Trym Erik Omberg Alvik Grenseoverskridende utfordringer - En casestudie av asylkrisen i Sør-Varanger høsten 2015

Jeppe Bucher Strategisk og deliberativ kunnskapsbruk. Europaparlamentets bruk av kunnskap i godkjenningen av glyfosat

Mari Byrknes KKO og fylkene - en studie av kor-, korps-, og orkesterorganisasjoner og regionreformen

Christer Andre Flatøy Terrorism and Political Trust. A study of the relationship between terrorism and political trust in Europe in the time period 2002 to 2016, and a causal exploration of the relationship between the two phenomena

Jose Miguel Morales Gonzalez Fra stuepike til renholder

Jac Hage Gyimah Institutionalising performance management reforms in the Ghanaian Public Service: administrative culture versus leadership?

Benedicte Hauge Sammen mot arbeidslivskriminalitet – En studie av tverretatlig samordning i NTAES

Trond Helland Care order cases in the European Court of Human Rights - Parents' vs. children's rights

Muhammad Ahsan Jahangir Pakistan’s national identity conundrum: Making sense of the composition, evolution and conflict of Pakistan’s national identity

Erik Klausen En casestudie om maktforhold i barnehagesektoren

Even Bakke Korsvik Politireform og samarbeid. Ei komparativ casestudie av to kommunar i Vest Politidistrikt

Jonas Lund-Tønnesen En etat i balanse - utforskning og utnyttelse for digitalisering i Skatteetaten

Trine Svanholm Misje Transnational Governance of the European External Borders: The case of Joint Operation Triton 

Tobias Jensen Otterstad Verdien av samarbeid, En nodal governance studie av Graveklubben i Bergen

Andrea Sundbø Tjenester og tillit. En flernivåanalyse av kvaliteten på kommunale velferdstjenesters påvirkning på lokalpolitisk tillit

Sigurd Kaldestad Tornlig Den digitale døren

Sanna Camilla Wiik Samordning i teori eller praksis? En studie av samordning i arbeidet med Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger

2020 

Sarah-Christin Aga

Maria Brekke

Laro Gonzalez Canoura Local Actors in Mandated Governance Networks: A case study of EU’s LEADER program in Cantabria, Spain 

Isabell Tvedt-Dahl «Gikk anbudet på skinner? En kvalitativ studie av prosessen knyttet til konkurranseutsetting av Sørlandsbanen» 

Camilla Engebråten

Kaia Iveland Finstad

Lars D. Fiskaa Antiterrorregulering møter folket: en komparativ casestudie av hvordan politiske vedtak formidles til den norske befolkning

Oda Elisabeth Gabrielsen Fiskeridirektoratets myndighet og handlingsrom i Eus flernivåadministrasjon - En studie av norsk forvaltningsarbeid innen fiskerisektoren. 

Petter Handegard From Crisis to Organizational Loss of Legitimacy - A case study of the European Commission during the European debt crisis 

Hanna Handeland Korleis innramma FrP og SV temaet innvandring?

Silje Risa Helgesen Korrupsjonens grenser: Er noen organisasjoner mer utsatt for korrupsjon enn andre? En analyse av korrupskonsdømte organisasjonser I Norge etter ny lov av 2003.

Anette F. Justesen

Ane Myklatun Krosness Skjønnsutøvelse og håndtering av mobbing

Sturla Ulvenes Kverneng Moralske mål, pragmatiske løsninger" Ni forståelser av at normaliseringsprosessen mellom Norge og Kina i perioden 2010-2016 tok seks år 

Chris Hagen Magnussen Etablering av UKOM mot alle odds. Om hvordan politisk styring trumfet faglige råd

Jørgen Bakke Michelsen Regjeringskabalens legitime grunnlag

Zachariah Mushawatu There is a Spy on the Campus: Academic Freedom Under Zimbabwe's Watchful Government

Patricia Nakiwala Employees' Perception on the Impact of Work Environment on Job Performance: A Case of Bugiri Hospital in Uganda 

Ransom Tanyu Ngenge Accountability and Perception of Effectiveness in Public Universities in Cameroon: Case of the University of Buea

Kristine Irene Opheim Skjønnvurdering rundt barns deltakelse i domstolsavgjørelser - En studie av vurderinger rundt barns medvirkning I Fylkesnemda omhandlene barn som vurderes plassert på institusjon uten eget samtykke.

Emmanuel Osei Bureaucratic Autonomy: Independence of Donor-Funded Bureaucrats.

Maria Grov Sande

Johanne Marie Sletten The Removal of the Reasonability Requirement: Immigration Measure or Adjustment of Discretion?

Erlend Sofienlund En studie av digitaliseringsprosjektet: "Smart omsorg" fra Bergen kommune

Charlie Thompson Kulturdepartementets oppfølging av Norges Idrettsforbunds bruk av spillemidler som følge av Riksrevisjonens rapport

Silje Serenne Nilsen Tveit The European Defence Agency: understanding the factors contributing to cooperation - A case study of the EDA

Hector Ulloa Accountability Gaps in the Relationship Between International Organizations and Civil Society: A Case Study of the World Bank’s COMRURAL Project in Honduras