Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Hogne Sataøen med bidrag i «Strukturreformer i hälso- och sjukvårdssystem»

Rapporten er publisert av Vårdanalys, eit svensk myndigheitsorgan som har som oppdrag å granske og analysere helse - omsorgssektoren i Sverige. Arbeidet er initiert og gjennomført av Vårdanalys og Hogne Sataøen har bidrege som medforfattar i delen om den norske sjukehusreforma. Den svenske Regjeringa er formell mottakar av Vårdanalys sine rapportar.

Hovedinnhold

I dette konkrete prosjektet har Vårdanalys undersøkt korleis eit utval europeiske land har har gjennomført store endringar og reformar i styring og organisering av sjukehussystemet. Særleg har ein sett på kommunalreformen i Danmark, sjukehusreformen i Norerg, Labours reformar på slutten av 1990- og byrjinga på 2000-tallet, samt helseforsikringsreformen i Nederland i 2006. Motivet for analysen har vore å belyse landa sine røynsler med å gjennomføre reformane og kva effektar det har medført. Målet er at dette internasjonale komparative blikket vil danne grunnlag for diskusjonar om korleis sjukehussystemet i Sverige kan styrast og organiserast

Saken kan lesast her