Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Forskning | Nyhet

Nytt forskningsprosjekt om politireformen

Stipendiat Helge Renå skal lede prosjektet ”Den norske politireformen – en nullpunktmåling” som har fått støtte fra Nordisk Samarbeidsråd for Kriminologi. Prosjektteamet består for øvrig av Per Lægreid og Jacob Aars fra Instituttet, og Rune Glomseth fra Politihøgskolen.

illustrasjonsbilde
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Den norske politireformen – en nullpunktmåling

Sentrale grunnprinsipper i norsk politi som at politiet skal være desentralisert og ha et sivilt preg og fokus på forebygging er nå under sterkt press. En omfattende reform er planlagt gjennomført 2016-2020. 27 politidistrikt skal slås sammen til 12. Reformen er omstridt og rommer en rekke spenninger: sentralisering – nærhetspoliti, beredskap – forebygging, spesialisering – enhetspoliti, strukturendringer – kulturendringer. Lignende reformprosesser er nylig gjennomført/pågår i Danmark, Sverige og Finland.

Prosjektet har som formål å gi kunnskap om: i) politilederes og – ansattes oppfatninger og holdninger til politireformen ved dens igangsettingsfase, ii) hva som kjennetegner politiansatte og – lederes aktiviteter, og å gi resultater som vil være viktig grunnlagsdata for fremtidige norske, og nordiske komparative forskningsprosjekt.

Prosjektet vil gjøres gjennom en elektronisk spørreundersøkelse til tilnærmet hele populasjonen. Det forventes at det vil være variasjon på tvers av politidistrikt og mellom ulike faggrupper. Et interessant spørsmål er i hvilken grad politilederes og – ansattes oppfatninger om hovedutfordringer og mulige løsninger samsvarer med reformens mål og virkemidler. Det vil også være interessant å sammenligne resultatene med lignende studier i de andre nordiske landene. Resultatene vil være en viktig kunnskapskilde både for politiet og de som skal gjennomføre reformen, men også for samfunnet mer generelt. I tillegg vil resultatene være relevante for senere effektstudier av politireformen og eventuelle komparative studier av nordiske politireformer.