Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk

Hovedinnhold

Audun Myskja disputerer for Ph D graden i musikkterapi fredag 22. juni kl 10.00 i Gunnar Sævigs Sal på Griegakademiet - Institutt for  musikk, Lars Hillesgt 3.

Tittel på avhandlingen:

" Integrated music in nursing homes – an approach to dementia care"

Opponenter: 

1. opponent: Professor Hanne Mette Ridder, Universitetet i Aalborg

2. opponent; Førsteamanuensis Øyvind Kirkevold, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse/Universitetet i Agder

Førsteamanuensis Wolfgang Schmid, UiB har vært komiteens leder

"Musikken er livet, det" -

integrert musikk i behandling av demens ved sykehjem

Audun Myskja disputerer fredag 22.06.2012 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Integrated music in nursing homes – An approach to dementia care.

Miljøtiltak skal være primærbehandling i framtidens sykehjemsmedisin, men er per i dag lite definert og dokumentert. Avhandlingen ser på medisinsk filosofi og etiske grunnverdier som kan danne fundament for å håndtere sårbare pasientgrupper, utforsker metodiske problemstillinger ved undersøkelse av behandlingstiltak i demensomsorg, og gir en oversikt over hva forskningen per i dag har funnet om behandling av demenssymptomer via musikk og andre miljøtiltak.

Den praktiske delen undersøker hvordan musikk per i dag er brukt på sykehjem, hvordan aktører opplever virkningen av ulike tilnærminger til musikk. De følgende kapitlene beskriver utviklingen av musikk som miljøtiltak, bygget på systematiske verktøy for å kartlegge preferanse og gi en individualisert tilnærming til musikk tilpasset den enkeltes behov.

Utviklingen av individualisert musikk har vist særlig lovende resultater ved uro. En undersøkelse viser reduksjon av uro ved bruk av individualisert musikk, og gir grunnlag for større og mer systematiske undersøkelser. En variant av individualisert musikk, omsorgssang, viser likeledes redusert uro i stellsituasjoner og andre prosedyrer på sykehjem. En annen undersøkelse følger innføring av individualisert musikk ved fem sykehjem i en norsk region, og integreringen i opplæringen av sykepleier- og hjelpepleierstudenter. Individualisert musikk har vist seg å være lærbar og gjennomførbar i praksis, med små ressurser, og en langtidsoppfølging har vist høy varighet av ferdigheter og gjennomføring. En kvalitativ undersøkelse av musikk og velvære ved sykehjem viser at musikk dekker en rekke behov, både hos beboere, ansatte og pårørende. Intervjuene peker på at musikk særlig oppleves å gi økt vitalitet, glede og ro.

Avhandlingen gir grunnlag for å innlemme musikk systematisk i framtidens sykehjemsmedisin, som et virksomt støttetiltak som også gir større forståelse av hvordan vi kan dekke behovene til en pasientgruppe som i liten grad selv kan uttrykke sine behov. Avhandlingen søker særlig å bidra til en grunnvoll for framtidens sykehjemsmedisin, og viser hvordan gode miljøtiltak kan utvikles. Samtidig gir det holdepunkt for å utforske videre muligheten for at sang og musikk brukt terapeutisk, kan virke på flere av de sentrale symptomene i sykehjemsmedisin, særlig uro. Det er også holdepunkter for at systematisk bruk av musikk kan øke velvære og gi beboerne en bedre hverdag.

 

Oppsummering

Musikk kan hjelpe mot uro ved demens. Musikken må tilpasses den enkeltes behov. Individualisert musikk, en enkel metode som kan brukes av helsearbeidere uten musikkutdanning, er vellykket innført ved fem sykehjem i en norsk region, og integrert i sykepleie- og hjelpepleierutdanning i samme område. Musikk kan øke velvære og mestring, særlig via økt vitalitet, glede og indre ro.

Riktig bruk av musikk kan gi en modell for gode miljøtiltak, og hjelpe ansatte til å forstå beboernes behov bedre, særlig ved langtkommende demens med språkløshet. Riktig bruk av musikk krever systematikk – tilfeldig bruk av musikk kan fungere som støy, og forverrer demenssymptomer. De nyutviklede metodene individualisert musikk og omsorgssang kan innføres på sykehjem og integreres i vanlige behandlingsopplegg, uten store ekstrakostnader. Metodene gir positive resultater, både på symptomer som uro og øker velværet, også over tid.

Samarbeid mellom musikkterapeut og ansatte i innføring og utvikling av musikktiltak gir best resultater over tid.

Audun Myskja, overlege og spesialist i allmennmedisin, har ledet og veiledet en rekke prosjekter innen eldre- og demensomsorg, skrevet 13 fagbøker, av dem tre om musikk i helsevesenet, gitt ut 12 CD-er og instruksjons-DVD-er med musikk og instruksjon i avspenning og trening, underviser nasjonalt og internasjonalt i praktisk bruk av musikk i helsevesenet.