Hjem
Griegakademiet – Institutt for musikk

Viggo Krüger disputerer for Ph D graden

Viggo Krüger disputerer fredag 2. mars kl 10.00 for Phd graden i faget musikkterapi, med en avhandling om ungdommers perspektiver på deltakelse i en samfunnsmusikkterapeutisk praksis i barnevernsarbeid.

Hovedinnhold

Samfunnsmusikkterapi som tilnærming for et ressursorientert barnevern

I avhandlingen legger Krüger vekt på ungdommers fortellinger om egne erfaringer med institusjonsopphold og med deltagelse i musikkaktiviteter. Krüger utvikler en forståelse av musikkterapeutisk praksis som både er informert av et rettighetsperspektiv og et sosiokulturelt læringsperspektiv. Den teoretiske diskusjonen knytter Krüger opp til FNs barnekonvensjon og særlig i forhold til prinsippet om barns rett til deltagelse. Det sosiokulturelle perspektivet anvendes for å se på hvordan barnekonvensjonen kan operasjonaliseres i praksis. Krüger viser hvordan ungdommenes bruk av musikk kan forstås som en form for identitetsarbeid. I forhold til identitetsarbeidet fungerer musikk som strukturerende ressurs i forhold til sosialiseringsprosesser der jevnalderfellesskapet og forholdet til voksne spiller inn. Musikk brukes av ungdom til å artikulere og fremføre personlige meninger og holdninger. Grunnlaget for identiteten styrkes og kontinuitet i den selvbiografiske fortelling bygges, også i overganger mellom sosiale praksiser der andre menneskers forventninger spiller inn. Bruk av musikk, enten det er ved å lytte til den, fremføre den, snakke om den eller reflektere over den, blir en måte å ”skape virkelighet på”, både på egenhånd og sammen med andre. Viggo Krüger er født 23.04.1971 i Bærum og vokste opp i Loddefjord. Han er utdannet musikkterapeut ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, med hovedfag fra Norges musikkhøgskole. Siden 2006 har han vært PhD-stipendiat i musikkterapi ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen. Til daglig arbeider Krüger som musikkterapeut ved Aleris Ungplan hvor han tilrettelegger musikkaktiviteter for ungdom under omsorg av barnevernet. Disputasen holdes kl 10 i Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet - Institutt for musikk, Lars Hillesgate gt 3. Prøveforelesning holdes samme sted torsdag 1. mars kl 15.15.

Avhandlingens tittel:

Musikk - Fortelling - Fellesskap. En kvalitativ undersøkelse av ungdommers perspektiver på deltagelse i
samfunnsmusikkterapeutisk barnevernsarbeid.

1. Opponent: Professor Even Ruud, Universitetet i Oslo

2. Opponent: Førsteamanuensis Astrid Strandbu, Universitetet i Tromsø

Komiteleder: Førsteamanuensis Randi Rolvsjord, Universitetet i Bergen

Disputasen holdes i Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet - Institutt for musikk, Lars Hillesgt 3.