Hjem
Helsevitenskap

Helsevitenskap og erfaringsforskning

Forskning på sykdoms- og helseerfaring er hverdagsnær og praksisnær. Hverdagsnær fordi den tematiserer erfaringer med å leve med sykdom og ulik grad av helsesvikt. Dette inkluderer også kunnskap om forverrings- og bedringsprosesser og sammenhenger de inngår i, sett fra førsteperson-perspektivet. Praksisnær er denne forskningen i den forstand at den tar opp spørsmål knyttet til pasienters/brukeres, pårørendes og helsearbeideres erfaringer med eller fra klinisk praksis og helsetjenester i bredere forstand. Dette er kunnskap som har stor klinisk relevans, og som derfor kan ha betydning for hvordan helsearbeidere forstår og ivaretar mennesker med ulik grad av helsesvikt. Vi løfter fram hvordan personlige fortellinger og selvrapporterte data kan informere helsepolitikk og tilpasse helsetjenester bedre til brukeres behov.

Mange blomster i gul, lilla og hvit
Foto/ill.:
Pixabay

Hovedinnhold

Visjon

Gruppens visjon er å styrke forskningen på områder knyttet til å leve med langvarig sykdom og ulik grad av helsesvikt gjennom livsløpet. Del av gruppens visjon er også å styrke forskningen på pasienters/brukeres møte med helsevesenet og de tjenester som tilbys. Fokuset er på å bidra med kunnskap om hva som skal til for å tilpasse helsetjenestene bedre til brukeres behov. Gruppen vil også løfte fram spørsmål knyttet til brukerinvolvering i forskning, teoretisk og empirisk. Hva ligger i begrepene brukermedvirkning og brukerinvolvering, og hvilke konsekvenser har kravet om medvirkning i forskning? Satsingen på disse områdene vil bringe fram kunnskap av samfunnsmessig betydning.  

Gruppen har også som visjon å løfte fram spørsmål knyttet til det metodologiske og teoretiske grunnlaget for den helsefaglige forskningen som gruppen driver, og med dette også rette søkelyset på likheter og forskjeller mellom ulike forskningstilnærminger. Gruppen har spesiell kompetanse i forhold til å utforske helse- og sykdomserfaringer i et fenomenologisk og et narrativt grunnperspektiv. Gruppen besitter også omfattende kunnskaper med prosjekter med «mixed methods» og med forskningsdesign der selvrapporterte data om helseerfaringer, livskvalitet, mestring og sosial støtte er sentral. Det er et mål å bidra til dypere forståelse av forskningens muligheter og begrensninger knyttet til ulike forskningstilnærminger, og til styrking av det kunnskapsteoretiske grunnlaget for helsefaglig forskning.

Eksterne medlemmer

Asgjerd Moi (Høgskulen på Vestlandet)
Marit Graue (Høgskulen på Vestlandet)
Ragnhild Tveit Sekse (VID vitenskapelige høgskole og Haukeland universitetssjukehus)
Eli Natvik (Høgskulen på Vestlandet)
Aud Marie Øien (Høgskulen på Vestlandet)
Marianne Kjelsvik (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU)
Beate-Christin Hope Kolltveit (Høgskulen på Vestlandet)
Randi Sviland (Høgskulen på Vestlandet)

Masterstudenter

Heidi Hordvik
Isabell Rømo
Hege Smedsland
Rebecca Årskaug Sandal
Katrine Nicole Naranjo

Pågående prosjekter

Interne prosjekter:

 • Partnership building in generating and implementing a new user-led research agenda for follow-up on patients going through weight loss surgery

  Prosjektleder: Målfrid Råheim (IGS, UiB)

  Stipendiat: Marit N. Albersten (IGS, UiB)

  Seniorforskere: Frøydis Bruvik (IGS, UiB), Eli Natvik (HVL) & Beate Hope-Kolltveit (HVL)

  Med-forskere/brukere: Daniel Spjeld (Rådgivning om spiseforstyrrelser, ROS) & Eva Årskog (NAV)

 • Care practices at the intersection between resistance and involuntary treatment and care. A mixed-methods study of how health care professionals approcah treatment among home-dwelling persons with dementida (levert for bedømmelse til PhD-graden)

  Stipendiat: Åshild Gjellestad

  Veiledere: Frøydis Bruvik (IGS, UiB), Trine Oksholm (VID) & Herdis Alvsvåg (VID)

 • Support needs of parents of children with burns: A qualitative study of parents’ experiences and need for support in relation to their child’s burn injury during hospitalisation and after discharge (levert for bedømmelse til PhD-graden)

  Stipendiat: Lina Lernevall

  Veiledere: Pia Dreyer (Århus Universitet/IGS, UiB), Eva Gjengedal (IGS, UiB) & Asgjerd Moi (HVL)

 • Ungdom, kropp og kroppsøving: En kvalitativ studie av elevers og kroppsøvingslæreres erfaringer med og tanker om kroppsøving i skolen

  Stipendiat: Janiche Helen Pedersen

  Veiledere: Målfrid Råheim (IGS, UiB) & Eline Thornquist (HVL)

 • Skrøpelige hjemmeboende eldre: Korleis kan helsetenesta best ivareta og følgje opp heimebuande eldre som lever med store og samansette behov?

  Stipendiat: Bente Egge Søvde

  Veiledere: Jorunn Drageset (IGS, UiB/HVL) & Eli Natvik (HVL)

 • Born too early: health and well-being in a lifetime perspective

  Stipendiat: Merete Røineland

  Veiledere: Bente Johanne Vederhus (HVL, HUS) & Jorunn Drageset (IGS, UiB, HVL)

 • Profesjonskunnskap – bruk av profesjonell kunnskap i sosialt arbeid og vernepleie

  Stipendiat: Mari Husabø

  Veiledere: Aud Marie Øien (HVL) & Magne Olav Mæhle (HVL) & Målfrid Råheim (IGS, UiB)

Eksterne prosjekter der medlemmer i vår gruppe er med:

 • Follow-up after critical illness and intensive care - A qualitative study of the experiences from the perspectives of patients’, their next of kin and intensive care nurses

  Stipendiat: Stine Flinterud (VID, Haraldsplass), ekstern medlem av vår forskergruppe

  Veiledere: Sidsel Ellingsen (VID/UiB), Eva Gjengedal (IGS, UiB) & Asgjerd Moi (HVL)

PhD-prosjekter

 • Kjelsvik, M. (2019). Pregnant and ambivalent. A study on women’s and health workers’ experiences in the decision-making process. Dissertation for the Degree of philsophiae doctor (PhD), University of Bergen, Norway.
 • Hope Kolltveit, B.-C. (2018). Process evaluation – diabetes telemedicine foot care intervention. Dissertation for the Degree of philsophiae doctor (PhD), University of Bergen, Norway.
 • Natvik, E. (2015). Carrying the weight of uncertainty: Patients’ long-term experiences after bariatric surgery. Dissertation for the Degree of philsophiae doctor (PhD), University of Bergen, Norway.
 • Orøy, A. J. (2015). Å balansere på en knivsegg. En fenomenologisk studie av helsepersonells erfaringer i samhandling med pårørende til potensielle donorer. (Balancing on a knife edge. A phenomenological study of health personels’ experiences in the interaction with relatives to potential donors.) Avhandling for graden philosophiae doktor (PhD), Universitetet i Bergen, Norge.
 • Ekra, E. M. R. (2015). Ha armslag og være omsluttet. En livsverdensfenomenologisk studie av erfaringer av å være innlagt i sykehus som barn med nyoppdaget diabetes i perioden 1950-1980 og i dag. (To have elbowroom and to be enclosed. A lifeworld-phenomenological study on experiences of being hospitalized as a child with newly diagnosed diabetes in the period from 1950 to1980, and today.) Avhandling for graden philosophiae doktor (PhD), Universitetet i Bergen, Norge.
 • Sviland, R. (2014). Norwegian Psychomotor Physiotherapy and Embodied Narrative Identity. A theory generating study. Dissertation for the Degree of philsophiae doctor (PhD), University of Bergen, Norway.
 • Øien, A. M. (2011). Change and Communication. Long-term Norwegian Psychomotor Physiotherapy Treatment for Patients with Chronic Muscle Pain. Dissertation for the Degree of philsophiae doctor (PhD), University of Bergen, Norway.
 • Sekse, R. J. T. (2011). Livet etter underlivskreft. Kvinner sine erfaringer fem og seks år etter behandling for kreftsjukdom. (Life after gyneacological cancer. Women’s experiences five and six years after treatment.) Avhandling for graden philosophiae doktor (PhD), Universitetet i Bergen, Norge

Avlagte masterprosjekter

2021

 • Torvik, Siv (2021) Et sted å puste: En undersøkelse av et naturbasert dagtilbud for ungdom som strever. Veiledere: Målfrid Råheim, Astrid Blystad og Carine Ribe Fernee (Sørlandet sykehus HF)
 • Soltvedt Eike, Karina (2021) Betydninger av brukerstyrt personlige assistanse i hverdagen: Erfaringer og muligheter. En kvalitativ studie. Veiledere: Astrid Blystad og Målfrid Råheim.
 • Nesbø Øvrebø, Marita (2021) Sammenheng mellom krav-kontroll og forventning til arbeidsdeltakelse blant yrkesaktie med langvarige muskel- og skjelettsmerter. Veileder: Frøydis Bruvik

2020

 • Henriksen, Anders Eltvik (2020) Pasienters erfaringer med endringsprosesser i fysioterapibehandling for langvarige muskelskjelettplager. Veileder: Målfrid Råheim
 • Hageberg, Stein Kvaal (2020) Personer med kneartrose sine erfaringer med oppfølging av anbefalte øvelser og fysisk aktivitet etter avsluttet fysioterapibehandling. Veileder: Målfrid Råheim
 • Svindseth, Janita (2020) Å leve med cellegiftindusert perifer polynevropati - en kvalitativ studie av kreftoverleveres erfaringer. Veileder: Frøydis Bruvik og Sidsel Ellingsen
 • Løvik, Juliane Moberg (2020) Helsepersonells erfaringer med ivaretakelse av pasienter med orienterings- og hukommelsesvansker innlagt på somatisk sykehus - En kvalitativ studie. Veildere: Frøydis Bruvik og Sidsel Ellingsen
 • Gunnheim Klausen, Anne Mari (2020) Helserelatert livskvalitet etter utskrivelse fra sykehus med opioidbehandling for akutte smerter. Veildere: Frøydis Bruvik og Jorunn Drageset
 • Skogseide Hauge, Bente (2020) Hvordan mestrer pasienter som har distal radius fraktur sin hverdag. Veildere: Karin Anna Petersen og Jorunn Drageset
 • Leila, Frid (2020) Tap av personlige minner og hukommelse, hva betyr det for personer som har gjennomgått elektrokonvulsiv behandling? Veiledere: Eva Gjengedal og Astrid Blystad.

2019

 • Lukkari, Tanja (2019) Sami dement patients with linguistic problems and health care. Veiledere: Frøydis Bruvik og Eva Gjengedal.
 • Grundt, Hege (2019) Ammefrekvens og skår på BSES-SF: en sammenligning av to nyfødtintensivavdelinger i Norge med ulik tilnærming til familiesentrert pleie. Veiledere: Frøydis Bruvik og Eva Gjengedal.