Hjem
Det humanistiske fakultet

Lektorutdanningsutvalet ved HF

Utvalet er rådgivande organ for fakultetet i saker som gjeld lærarutdanninga.

Hovedinnhold

Programrådet for lektorutdanninga ved UiB har overordna ansvar for den faglege heilskapen i lærarutdanninga ved universitetet. Ved Det humanistiske fakultet er det først og fremst Studiestyret og Lektorutdanningsutvalet ved HF (LUHF) som handsamar saker knytte til lærarutdanning og fagdidaktikk i eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i faga engelsk, tysk, fransk, spansk, nordisk, religionvitskap, historie, filosofi og emna DIDAHUM1 og 2.

LUHF står for den daglege drifta av Lektorutdanning med master i nordisk, Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) og Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap. Utvalet tek seg òg av saker som omhandlar erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk eller norsk og fagdidaktikk i eittårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) i faga engelsk, tysk, fransk, spansk, nordisk, religionvitskap og historie. LUHF fungerer på same måte som institutta sine programstyre. Både LUHF og Studiestyret handsamar òg andre saker ved fakultetet som gjeld lærarutdanning.

Mandat

  • LUHF er rådgjevande organ for fakultetet i spørsmål som har med lektorutdanninga å gjera

  • LUHF skal særskilt handsama saker som gjeld koordineringa av verksemda i lektorutdanningprogramma på fakultetet. Dette inkluderer program- og emneevaluering. 

  • LUHF peikar ut HF sin representant i praksisutvalet ved UiB 

  • LUHF vert kalla saman ved behov, men normalt ikkje meir enn to gonger kvart semester. 

Samansetjing

  • Utdanningsdekan ved HF (leiar) 

  • 4 faglege representantar frå IF, LLE, AHKR og FOF. 

  • 2 studentrepresentantar (éin frå lektorutdanninga og éin frå PPU) 

  • Administrativ koordinator lærarutdanninga ved HF er sekretær for utvalet. 

Representantar

Leiar: Svein Ivar Angell

Faglege representantar: Sigrid Ørevik, Christian SæleVibeke Tellmann og Ragnhild Lie Anderson.

Studentrepresentantar: Lektorutdanning: Christine Jebsen von Mehren (vara: Alexander Rabben Mohr),  PPU: kommer

Administrativ koordinator for HF- programma, Helge Restad, er sekretær for utvalet.

Sakspapir og protokollar

Her finner du sakspapir og protokollar for lektorutdanningsutvalet ved Det humanistiske fakultet i perioden 2019–2023.