Hjem
Det humanistiske fakultet

Husstyra ved HF

Husstyra ved HF er koordinerande organ for areal- og brannvernsaker i bygga dei held til i.

Hovedinnhold

Mandat for husstyret i HF-bygget

 • Planlegging og prioritering av felles vedlikehald og oppussing innanfor eksisterande budsjett, både utvendig og innvendig
 • Samordne tiltak for oppfølging av brannføreskrift
 • Foreslå tiltak i komande budsjett
 • Koordinere dialog med Eia i saker felles for bygget
 • Samordne kommunikasjon mellom brukarane i bygge- og brannvernsaker
 • Være samarbeidsorgan om Ad fontes
 • Tiltak som krev ekstraløyving skal godkjennast av institutt evt. fakultetet
 • Husstyret får elles delegert fullmakt til å vedta tiltak der økonomien er avklart
 • Fakultetet får kopi av protokoll frå møta og blir kalla inn som observatør

Det blei i 2015 oppretta ei ny nettside der aktiviteten til Husstyret og anna informasjon om HF-bygget er samla.

 

Medlemmer i husstyret for HF-bygget

 • Odd Einar Haugen, LLE, leiar
  vara: Lise Kristiansen, LLE
 • Charlotte Hallberg (vara hovudverneombod ved HF)
 • Victoria Jensen, IF
  vara: Harald Ulland, IF
 • Nils-Erik Moe-Nilssen, UB, Spesialsamlingene
 • HSU v/ lesesalsansvarlig HF-bygget
 • Ad fontes
 • Eia v/områdeleiar blir kalla inn til møta
 • Arnhild Thorseth, fakultetssekretariatet (observatør)

 

Mandat og arbeidsoppgåver - Husstyret for Sydnesplass 12 - 13

Med virkning fra 1. mai 2015 nedsettes det et husstyre for Sydnesplassen 12-13. Styret vil være sammensatt av to representanter fra administrasjonen, verneombud, en representant for de vitenskapelig ansatte samt en studentrepresentant. Følgende personer er oppnevnt som medlemmer:

 

Kirsten Bang, seniorkonsulent

Charlotte Hallberg, førstekonsulent

Ole Hjortland, verneombud

Sveinung Sivertsen, stipendiat

Sindre Søderstrøm, student

Kirsten Bang er leder. Hun kaller inn til og sørger for at det skrives referat fra møtene.

Administrasjonssjef møter i styret ved behov.

 

Det skal avholdes regelmessige møter, minst en gang i måneden. Møteplan for kommende år settes i det siste møtet i kalenderåret.

 

Det skal skrives referat fra møtene. Referatene skal skrives i ePhorte og publiseres elektronisk på fakultetets nettside:

https://www.uib.no/hf/22090/husstyra-ved-hf#

 

Kontaktperson på fakultetet er rådgiver Arnhild Thorseth.

 

Husstyret skal gi instituttledelsen råd i saker vedrørende arealene på Sydnesplassen 12/13 innbefattet nærliggende utearealer. Styret kan selv fatte vedtak i saker som ikke har vesentlige budsjettmessige konsekvenser og/eller kommer i konflikt med det som naturlig tilligger instituttledelse eller instituttråd.

Styrets arbeidsoppgaver vil være som følger:

· Vedlikehold og videreutvikling av det fysiske arbeidsmiljøet i bygget

· Rådgivende organ for kontorbruk og arealdisponering

· Rådgivende organ for oppussingstiltak

· Vedlikehold og videreutvikling av husets (innvendige) estetiske uttrykk. Styret skal ha

et særlig ansvar for instituttets kunstsamling

· Brannvernberedskap og brannvernorganisasjon: Oppfølging av gjeldende brannforskrift og universitetets brannbestemmelser

· Forvaltning av studentenes lesesalsplasser og oppsyn med arealene studentene disponerer ellers.

· Forvaltning av innvendig utstyr og møbler i husets fellesarealer

· Sikkerhetsspørsmål knyttet til bygget

 

Medlemmer i husstyret for SP 12-13

Kirsten Bang, seniorkonsulent, leiar

Charlotte Hallberg, førstekonsulent

Ole Hjortland, verneombud

Sveinung Sivertsen, stipendiat

Sindre Søderstrøm, student

Kirsten Bang er leder. Hun kaller inn til og sørger for at det skrives referat fra møtene.

Administrasjonssjef møter i styret ved behov.

 

Referat - husstyret for SP 12-13