Hjem
Det humanistiske fakultet

Klage på eksamen ved Det humanistiske fakultet

Får du eit resultat på ein skriftleg eksamen du meiner ikkje er riktig, har du rett til å klage på vurderinga som er gjort. Du kan også klage dersom du meiner det er gjort formelle feil under eksamen.

Skjema med skygge formet som UiB-logo
Du kan klage på eksamensresultatet eller formelle feil.
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Klage på karakterfastsetting

Dersom du får eit resultat på ein skriftleg eksamen du meiner ikkje er riktig, har du rett til å klage på resultatet, jf. Universitets- og høyskolelova § 5.3. Vi tilrår at du først ber instituttet som har ansvaret for emnet om ei grunngiving for resultatet (sjå under).

Korleis går eg fram for å klage?
Du melder frå om klagen via nettskjema til høgre.

Grunngiving

Du har rett til å få ei grunngiving for karakterfastsettinga av dine prestasjonar (jf. Universitets- og høyskoleloven § 5). Ved munnleg eksamen, prøveforelesingar og konsertar, må kravet om ei slik grunngiving bli sett fram umiddelbart etter at karakteren er gitt. Ved skriftlege eksamenar er fristen for å be om grunngiving ei veke frå karakteren er kunngjort.

Korleis ber eg om grunngiving?
For å be om grunngiving, kontakt eksamensadministrasjonen på instituttet ditt via e-post. Skriv at du ønskjer ei grunngiving for karakteren, og oppgje i tillegg følgjande informasjon:

  • Fornamn og etternamn
  • Telefonnummer
  • Kandidatnummer
  • Emnekode og tittel på emnet

Send e-posten til ei av desse e-postadressene:

Grunngivinga skal normalt vere gitt innan to veker etter at du har bede om ho. I grunngivinga skal sensor (ane) gjere greie for dei generelle prinsippa som er lagt til grunn for vurderinga. Grunngivinga blir gitt munnleg eller skriftleg etter sensor sitt val.

Ny sensur

Eksamenssvaret blir vurdert på nytt av ein ny kommisjon med minst to sensorar, kor minst éin er ekstern. I samsvar med Universitets- og høyskolelova § 5-3 (4) blir den nye kommisjonen ikkje opplyst om den opphavlege karakteren, grunngivinga frå den første kommisjonen, eller grunngivinga di for å klage.

Karakteren kan vere uendra etter ny sensurering, men dersom han blir endra, kan han vere høgare eller lågare enn den opphavlege karakteren. Du kan ikkje klage på klageresultatet.

Det er ikkje mogeleg å klage på munnleg eksamen, prøveforelesning eller konsert (jf. Universitets- og høyskolelova § 5-3 (5)).

Saksbehandlingstid

Fordi klagekommisjonane behandlar mange klagesaker kvart semester, og fordi dei fleste klagene kjem i periodar med ferieavvikling, må du pårekne mellom 3 til 8 veker saksbehandlingstid. Når klaga er ferdig behandla får du melding på epost til student-epostadressa di om at resultatet er tilgjengeleg i Studentweb.

Dersom det gjeld eit emne med fleire eksamensdelar, må du sende skjemaet for kvar del du vil klage på.

Dersom emnet det gjeld har justerande munnleg eksamen, vert det halde ny munnleg dersom den skriftlege karakteren vert endra.

Klage på formelle feil

Dersom du meiner det har blitt gjort formelle feil i samband med ein eksamen, har du rett til å klage på det,  jf. Universitets- og høyskolelova § 5.2.

Korleis klagar eg på formelle feil?
Du sender ein e-post til post@hf.uib.no der du grunngir klagen. Dersom du har klaga på formell feil, blir fristen rekna etter at du er, eller burde vere, kjent med dei forholda som ligg til grunn for klaga.