Hjem
Det humanistiske fakultet
Ph.d.-utdanning

Fra innlevering til disputas

avhandling
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Innlevering

Fremgangsmåte ved innlevering av doktorgradareid.

Kandidaten:

 • leverer søknad om innlevering av doktorgradsarbeid til instituttet (standard søknadskjema), sammen med nødvendige vedlegg

  • avhandlingen som pdf-fil (på Avhandlingsportalen under "Om trykking av private kopier" finner man mal til forside)
  • så mange eksemplar av avhandlingen som instituttet bestemmer (max 6)
  • dokumentasjon av nødvendige tillatelser, som etiske avklaringer
  • eventuelle medforfattererklæringer, hvor dette er påkrev
  • dokumentasjon på mastergrad, cand.philol.-grad eller tilsvarende leveres senest sammen med avhandlingen (gjelder bare ved dr.philos.)
  • kopi av pass for utenlandkse statsborgere (gjelder bare ved dr.philos.)

Instituttet:

 • påser at hele opplæringsdelen er gjennomført og godkjent av instituttet
 • for kandidater til dr.philos. vurderer instituttet om avhandlingen er å betrakte som et vitenskapelig arbeid, og om den er innenfor instituttet sine fagområder, og om den oppfyller kravene i UiBs dr.philos.-forskrift.  På grunnlag av dette skriver instituttet en avbefaling som legges ved søknaden før den sendes videre til fakultetet
 • oversender søknaden til fakultetet, sammen med ett eksemplar av avhandlingen (pdf) og andre aktuelle vedlegg
 • organiserer komitéarbeid, prøveforelesning(er) og disputas

Fakultetet:

 • utnevner bedømmelseskomité etter å ha mottatt innstilling fra instituttet
 • leder disputasen ved dekan eller den dekanen bemyndiger
 • underretter kandidaten om at forelesning og disputas er godkjent