Hjem
Det humanistiske fakultet
Forskerutdanning

Fullføring – fra innlevering til disputas

Utfyllende informasjon om disse fasene finnes i forskrift for graden ph.d. og forskrift for graden doctor philosophiae (dr.philos). Ved det humanistiske fakultet gjelder også følgende spesifikasjoner.

avhandling
Foto/ill.:
Magnus Halsnes

Hovedinnhold

Innlevering

Fremgangsmåte ved innlevering av doktorgradareid.

Kandidaten:

 • leverer søknad om innlevering av doktorgradsarbeid til instituttet (standard søknadskjema), sammen med nødvendige vedlegg

  • avhandlingen som pdf-fil (på Avhandlingsportalen under "Om trykking av private kopier" finner man mal til forside)
  • så mange eksemplar av avhandlingen som instituttet bestemmer (max 5)
  • dokumentasjon på godkjent opplæringsdel
  • dokumentasjon av nødvendige tillatelser, som etiske avklaringer
  • dokumentasjon på mastergrad, cand.philol.-grad eller tilsvarende leveres senest sammen med avhandlingen (gjelder kandidater som ikke ar ansatt ved det Det humanistiske fakultet)
  • kopi av pass (gjelder utanlandske kandidater til dr.philos.)
  • medforfattererklæringer, hvor dette er påkrev (dersom avhandlingen består av artikler der flere enn kandidaten har bidratt)
  • dokument som alt er registrert i kandidatens ph.d.-mappe trengst ikke leveres på nytt

Instituttet:

 • påser at hele opplæringsdelen er gjennomført og godkjent av instituttet
 • for kandidater til dr.philos. vurderer instituttet om avhandlingen er å betrakte som et vitenskapelig arbeid, og om den er innenfor instituttet sine fagområder.  På grunnlag av dette skriver instituttet en avbefaling som legges ved søknaden før den sendes videre til fakultetet
 • oversender søknaden til fakultetet, sammen med ett eksemplar av avhandlingen (pdf) og andre aktuelle vedlegg
 • organiserer komitéarbeid, prøveforelesning(er) og disputas

Fakultetet:

 • utnevner bedømmelseskomité etter å ha mottatt innstilling fra instituttet
 • leder disputasen ved dekan eller den dekanen bemyndiger
 • underretter kandidaten om at forelesning og disputas er godkjent