Hjem
Det humanistiske fakultet

Tilsettingsutvalget

Sammensetning og regler for Tilsettingsutvalget, Det humanistiske fakultets ansettelsesutvalg for midlertidige vitenskapelige stillinger.

Hovedinnhold

Tilsettingsutvalget består av fem medlemmer utgått av fakultetsstyret: dekanen, to representanter for fast vitenskapelig tilsatte der en er foreslått av organisasjonene, en midlertidig vitenskapelig tilsatt og en student.

Tilsettingsutvalget skal behandle følgende tilsettingssaker:

 • stipendiatstillinger
 • postdoktorstillinger
 • stillinger som vitenskapelig assistent
 • midlertidige forskerstillinger
 • bistillinger
 • midlertidige førsteamanuensisstillinger
 • midlertidige universitetslektorstillinger
   

Sammensetning

For perioden 1.9.2020 til og med 31.8.2021 er følgende medlemmer oppnevnt:

 • Medlem: professor Jørgen Magnus Sejersted, dekan (leder)
  • Varamedlem: professor Anne Beate Maurseth, prodekan
    
 • Medlem – fast vitenskapelig personale: professor Eivind Kolflaath          
  • Varamedlem: førsteamanuensis Ann-Kristin Helland Gujord
    
 • Medlem – foreslått av organisasjonene: professor Torodd Kinn                      
  • Varamedlem: professor Anne Katrine Bang
        
 • Medlem – midlertidig vitenskapelig personale: stipendiat Johanne Kalsaas 
  • Varamedlem: stipendiat Peter Hatlebakk
  • Varamedlem: stipendiat Elisabeth Schøyen Jensen
  • Varamedlem: stipendiat Leon Commandeur
 • Medlem – studentene: Sigbjørn Løland Torpe
  • Varamedlem: Lea Fabri
  • Varamedlem: Anders Ivesdal

Retningslinjer

(saksbehandlingsprosedyre)

Hver sak nummereres fortløpende innenfor hvert år.

Fravær og habilitet

Medlemmene av tilsettingsrådet har selv ansvar for å melde fravær og inhabilitet.

Tilsetting

Saksforelegg med vedlegg legges ut på elektronisk lagringsområde. Utsendelse av saker blir varslet på forhånd via e-post.

Tilsettingsutvalgets medlemmer gis frist på 3 virkedager til å uttale seg og returnere saken. Dette gjøres elektronisk. Dersom medlemmer ikke har gitt tilbakemelding innen tidsfristen, sendes det en purring fra administrasjonen. Dersom medlemmer ikke har avgitt svar innen ytterligere to dager fra purring vurderes manglende svar som aksept av forslag til vedtak. Dekanen avgir sin uttalelse til slutt.

Dokumentasjon i tilsettingssaker skal være: Saksforelegg med forslag til vedtak, sakkyndig vurdering av søkerne, innstilling fra institutt (på bakgrunn av sakkyndig vurdering, intervju og eventuelle referanser) samt eventuelle brev om bevilgninger.

Saksforelegget påføres utsendelsesdato samt frist for retur.

Dersom enighet ikke oppnås i en tilsettingssak, eller minst ett av tilsettingsutvalgets medlemmer ønsker det, skal det holdes møte.

Tilsettingsutvalgets vedtak skal tas inn i en protokoll, hvor det skal fremgå hvorledes den enkelte har stemt. Medlemmene har anledning til å grunngi sine standpunkter ved protokolltilførsel. Protokolltilførselen skal avgis innen avslutningen av tilsettingsutvalgets behandling av saken ved eventuell møtebehandling.

Assisterende fakultetsdirektør er, på vegne av fakultetsdirektøren, sekretær for tilsettingsutvalget ved møtebehandling av saker. I tillegg vil medarbeidere fra HR-seksjonen bistå tilsettingsutvalget.

Alle svar fra tilsettingsutvalgets medlemmer og protokoll fra møter arkiveres i ePhorte.

Orientering til fakultetsstyret

På hvert fakultetsstyremøte skal det rapporteres skriftlig om de tilsettinger som er tatt på fullmakt siden forrige fakultetsstyremøte under "Orienterings- og fullmaktssaker".