Hjem
Det humanistiske fakultet

Oppfølging av administrativ bemanningsplan

Fakultetet er i gang med å følge opp anbefalingene fra den administrative bemanningsplanen som ble vedtatt i fakultetsstyret november 2012. Det legges opp til behandling i fakultetstyret våren 2014.

Hovedinnhold

En prosjektorganisasjon nedsatt av fakultetstyret er bedt om å se på organiseringen av fakultetsadministrasjonen samt ansvars- og arbeidsdeling mellom fakultet og institutt. Prosjektet bygger på de anbefalinger som ligger i gjeldende bemanningsplan fra 2013-2016.

Prosjektorganisasjonens anbefalinger kan medføre organisatoriske justeringer i  fakultetsadministrasjonen og endringer i arbeidsoppgaver for den enkelte medarbeider. Omstillingsavtalen ved UiB er et viktig redskap for å sikre informasjon og forankring i slike prosesser og kjørereglene der vil bli fulgt.

På denne nettsiden vil aktuelle dokumenter og prosjektinformasjon bli lagt ut og ansatte ved HF oppfordres til å komme med innspill, også utover de drøftingsmøter og informasjonsinnhenting som prosjektet legger opp til.