Hjem
Det humanistiske fakultet
Forskerutdanning

Ph.d.-kurs: Overførbare ferdigheiter

undervising
Foto/ill.:
Emil W. Breistein

Hovedinnhold

Kurs i overførbare ferdigheiter er ein obligatorisk del av opplæringsdelen i forskarutdanninga ved Det humanistiske fakultet (inkludert vitskaplege ph.d.-stipendiatar med tilsetting ved Griegakademiet - KMD). Kursa er av ein slik karakter at alle ph.d.-kandidatar ved fakultetet skal ha nytte av dei. Kursa har begrensa kapasitet, og eigne kandidatar har prirotet.

Det humanistiske fakultetet tilbyr kvart år ulike typar kurs i overførbare ferdigheiter. Alle kursa er på 5 studiepoeng, men det varierer på kva tidspunkt i utdanningsløpet dei vil gi best utbytte. Kurstilbodet vil også kunne variere frå år til år.

Ph.d.-kandidatane kan ta slike kurs ved andre institusjonar, men desse kursa må godkjennast av fakuletets Forsking- og forskarutdanningsutval (FFU). Slik godkjenning kan bli gitt etter tilråding frå FFU ved kandidaten si grunneining.

PHDOF901

Basiskompetanse i universitetspedagogikk


Krav til studierett:
Emnet er ope for ph.d.-kandidatar ved Det humanistitske fakultet. Kandidatar som manglar 5 stp i kategorien overførbare ferdigheiter vil ha prioritet. Begrena kapasitet.

Undervisningssemester: haust 2021 - vår 2022

Studiepoeng: 5

Undervisningsspråk: norsk

Emneansvarleg: Det humanistiske fakultet

Kursansvarleg: Anne Kristin Rønsen

Påmeldingsfrist: 15. august 2021
 
Kort kursskildring:
Gjennom kurset skal kandidatene lære ulike måtar å planlegge og gjennomføre undervisning for og rettleiing av studenter på. Kandidaten skal og få innsikt i ulike vurderingsformer. Gjennom kurset vil kandidaten opparbeide seg kunnskap om sentrale tema og problemstillingar innan det universitetspedagogiske feltet.

Undervisningsformer og omfang av obligatorisk undervisning:
Forelesning, gruppearbeid, teoretiske studier, kollegaveiledning, diskusjoner, skriftlig arbeid. Undervisningen er organisert med 1 samlingsdag og 6 timeslange nettmøter i grupper på 3-5 deltagere pluss underviser. Kurset er nært knyttet til kandidatens egen undervisningsaktivitet, og er anbefalt gjennomført i første halvdel av stipendiatsperioden.

Detaljene i undervisningen er ikke bestemt ennå, men kursbeskrivelsen fra 2020 under gir en god pekepinn. I 2020 ble undervisningen lagt om på grunn av overgang til digital platform, og dette kan også inntreffe i 2021 dersom koronasituasjonen tilsier det.

Obligatoriske arbeidskrav:
Kollegaveiledning og deltagelse på samlinger

Samlinger:

 • 16. september, kl. 09-15
 • 17. september, kl. 09-15
 • 5. oktober, kl. 09-15
 • 18. november, kl. 09-12

Udervisningsstad: Møterommet i Harald Hårfagresgate 1, 1. etasje

Vurderingsform: Vurdering av pedagogisk mappe

Lenke til påmeldingsskjema

 

PHDOF903

Literature review and publishing for PhD candidates
 

Access to the course unit:
The course is open to PhD candidates at the Faculty of Humanities and is best suited for candidates at an early stage of their PhD. Candidates lacking 5 compulsory ECTS points in generic skills will be given priority if the number of applicants surpasses the capacity.

Teaching semester: fall 2021

Credit: 5 ECTS points

Language of instruction: Norwegian or English according to demand

Course co-ordinator: Faculty of Humanities

Course leader: Michael Grote

Deadline for registration: October 1st

Objectives and content:
The starting point of this course is the «overview of research in the field», the literature review. Through this course the PhD candidate will write a draft of this literature review for her/his dissertation. The goal of the course is that each candidate, early on in the research process, gains a confident overview of existing research fields, of crucial literature and of different information resources. The course will offer a review of basic reference management functionality and show how this can be used as efficiently as possible in the work.The candidates are required to use a reference management system in the written assignment for this course. Furthermore, the course aims to enable the candidate to keep an active dialogue with relevant literature throughout the research process and to introduce him/her to problems of communication of research results such as publishing procedures and channels, research networks, copyright issues and evaluation of research.

Learning outcomes:
On completion of the course the student has expertise in searching literature for aims of research, in relating his/her own work to actual fields of research and in communicating own results by publishing in different channels. In detail, the student

 • is acquainted with standard tools and methods of literature search
 • is able to develop a search strategy for his project and is familiar with the use of the most important specialist databases for his/her subject
 • has a confident overview of existing fields of research related to his/her own project and of different information resources and research networks
 • knows how to cite, how to evaluate sources and how to relate to research discourse in an ethically proper way
 • is able to write a literature review for his/her own research project and to keep an active dialogue with relevant literature through the research process
 • is able to use a reference management system when referencing in a text and to generate literature lists in different referencing styles
 • is acquainted with different formal and informal channels of publication on his field of research, and with different procedures of peer review, criteria for ranking and other forms of research evaluation
 • is able to identify publishers for his/her articles or monographs, and online venues for networking
 • is aware of copyright issues and has gained basic knowledge about different sources of research funding

Required Previous Knowledge:
Basic knowledge of a reference management tool

Teaching methods and extent of organized Teaching:
The course consists of introductory lectures, seminar discussions, tutorials and exercises. Joint sessions: 4 days of full-time seminar (3+1 days with approx. 2 weeks in-between). The organized teaching in the course has an extent of approximately 20 hours.  

 • November 2nd (9.00-15.00): Introduction to the library; literature search and reviewing literature. On the first day of the course every student present aims and challenges concerning the literature review of his/her PhD project
 • November 3re (9.00-15.00): Use reference management software more effectively
 • November 4th 3 (9.00-15.00): Academic writing and workflow issues, practical work with literature review

2 weeks of workshop: Individual work on literature review, peer-to-peer reviewing on Mitt UiB, individual tutorials with the academic librarians at the University of Bergen Library.

 • November 24th (9.00-15.00): Publishing and networking, open science and copyright issues

Compulsory assignements and attendance:
Attendance at the seminar is mandatory.In preparation of the course, every student should find and read a dissertation, identify strengths and weaknesses regarding literature review and structure of thesis. Furthermore, every student should prepare a brief presentation of her/his PhD-project. The presentation should be concise (about 2-3 minutes) and give an account of the thesis topic and of the aims and challenges concerning the literature review of the project

Forms of assessment:
A written assignment of 2000 words must be submitted approximately 4 weeks after the course is finished. The assignment should be a draft of the literature review for the individual dissertation, including a reflection of the writing process (literature search, reference management, reviewing)., The assignment must be written in a Scandinavian language, English or German. At least 500 pages of research literature from at least 10 different sources must be reviewed. A reference management system must be used in the assignment.

Place of instruction: Bergen University Library

Open sign up form here

Kurssider (Mitt UiB)