Hjem

Det humanistiske fakultet

Beredskap ved Det humanistiske fakultet

NØDNUMMER: Brannvesen (110), politi (112) og ambulanse (113) skal alltid varslast først ved fare for liv, helse og sikkerheit. Deretter 55 58 80 81, UiBs vaktselskap. Den første som oppdagar ei alvorleg hending er ansvarleg for å varsle.

Symboler til nødnummer

Prinsipp for beredskapsarbeidet:

 • Leiinga i ein normalsituasjon, har også ansvar i ein ekstraordinær situasjon.  Dette gjeld leiing på alle nivå
 • Organisasjonen i ei krise, skal være mest mogleg lik den ordinære organisasjonen
 • Kriser skal handteres på lavast mogleg nivå lokalt
 • Samvirkeprinsippet inneber at UiB med underavdelingar har eit sjølvstendig ansvar for best mogleg samarbeid mellom relevante aktørar om førebygging, beredskap og krisehandtering

Beredskapsleiing ved HF:

 • Fakultetsdirektør Kim Ove Hommen, tlf. 55 58 93 41 / 908 85 702

 • Assisterande fakultetsdirektør Susanne Ostendorf, tlf. 55 58 80 95

 • Seksjonssjef HR og service Arve Sennesvik, tlf. 55 58 47 16

 • Seksjonssjef for økonomi Annhild Fetveit, tlf. 55 58 93 86

 • Seksjonssjef for studiar og forskarutdanning Ranveig Lote, tlf. 55 58 29 81

 • Kommunikasjonsrådgjevar Ingrid Endal, tlf. 55 58 93 61 / 911 43 982

Ansvarsfordeling og oppgåver

Beredskapsplanen trer i kraft ved alvorlege hendingar og kriser, slik som

 • Stor skade på ytre miljø
 • Større brann eller eksplosjon

 • Større sjukdomsutbrot blant studentar eller tilsette

 • Terrorhandling eller trussel

 • Skade/dødsfall - tilsett, studentar eller gjesteforskar med aktivitet i regi av UiB

 • Større skade på bygningar HF eig eller leiger

 • Sensitiv informasjon på avvegar

 • Alvorlege brot på UiBs etiske retningsliner, uredeleg forsking/utdanning, korrupsjon eller liknande

 • Angrep på eller bortfall av sentrale IKT-tenester

 • Alvorlege hendingar som kan eskalere til krise

Brann eller eksplosjon

Brannvern  /  Brannvernansvarlege  /  Oppsamlingsplassar 

Skade og vald

Personskade  / Dødsfall – ansatt  /   Dødsfall – student  /  Vald og truslar

Reise

Reiser og feltarbeid  /  Beredskap i utlandet

Bygg

Innbrot  / SkademeldingVakthald og sikring