Hjem
HMS-portalen
Bedriftshelsetjenesten ved UiB

Om bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Hovedinnhold

BHT har fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og skal på selvstendig grunnlag informere arbeidsgiver, arbeidstakere og deres tillitsvalgte om risikofaktorer på arbeidsplassen. ​Informasjon og råd skal utelukkende bygge på en faglig vurdering av arbeidsmiljøforholdene i virksomheten. Dette gjelder i alle sammenhenger, både som sakkyndig for virksomheten eller ved oppfølging av en enkelt arbeidstaker. ​

Bistand i det systematiske HMS-arbeidet

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Krav til arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten er definert i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2. Enhetenes behov for bistand kartlegges ved hjelp av UiBs verktøy for systematisk HMS-arbeid og ved direkte kontakt med bedriftshelsetjenesten når uventet behov oppstår.

Når risikoforholdene tilsier det kan bedriftshelsetjenesten BISTÅ MED RÅDGIVING OG VURDERING AV HELSEFARE I FORBINDELSE MED enhetenes HMS-risikovurderinger, utarbeidelse av lokal HMS-plan OG OPPFØLGING AV TILTAK. 

Informasjon om bedriftshelsetjenestens fagområder