Hjem
HMS-portalen

Miljøkontaktenes oppgaver

Miljøkontaktenes oppgave er å støtte ledelsen i Miljøfyrtårnarbeidet, eller få delegert ansvaret fra ledelsen.

Miljøkontakter ved UiB skal:

  • være rådgivere og pådrivere i fakulteters/avdelingers miljøarbeid
  • følge opp miljøaktiviteter ved fakulteter og i avdelinger
  • bidra til at miljøarbeidet integreres i den løpende lederopplæring
  • koordinere underliggende enheters kartleggingsarbeid av deres ytre miljø-påvirkning og stimulere til gode miljøtiltak
  • bistå miljøkoordinator ved oppfølging av tiltak knyttet til miljømålene for Universitetet i Bergen
  • på vegne av fakultetsledelsen eller avdelingsdirektøren føre tilsyn med og koordinere underliggende enheters miljøarbeid
  • sammenstille resultater av miljøarbeidet ved enhetene og rapportere til miljøkoordinator
  • være informert om universitetets miljøarbeid og ha kompetanse i miljøledelse