Hjem
HMS-portalen

Arbeid med radioaktive strålekilder

Alt arbeid med radioaktive kilder skal håndteres på en trygg og forsvarlig måte. Opplæring er et viktig ledd i det arbeidet.

Hovedinnhold

 • Før oppstart av arbeid med strålekilder skal du i henhold til substitusjonsplikten se om det er mulig å utføre arbeidet med ikke-radioaktiv kilde.
 • Valg av lokasjon avhenger av energien til strålekilden. Lavenergetiske strålekilder som H-3 og C-14 kan arbeides med på godkjent område på vanlig laboratorium. Strålekilder med høyere energi krever mer tilrettelagte lokaler. Klassifisering og merking av isotoplaboratorier følger de kravspesifikasjonene som er gitt i lov og forskrift, både med tanke på aktivitetsmengder som kan brukes pr gang og generelle krav til laboratoriene.
 • Alt arbeid med radioaktive kilder skal risikovurderes før arbeidet starter.
 • Alle som skal arbeide med radioaktive kilder skal ha gjennomgått egnet opplæring. Som et minimum før oppstart skal lokal opplæring på laboratoriet være gjennomført, og så snart som mulig etter oppstart skal kurs i strålevern gjennomføres:
  • Tre-dagers kurs for faste ansatte, ph.d., prosjektansatte og studenter som jevnlig skal bruke radioaktive kilder.
  • Dagskurs i strålevern for faste ansatte, ph.d., prosjektansatte og studenter som skal bruke strålekilde i en kort periode.
 • Før arbeid med strålekilder er det viktig å tenke gjennom hvordan man skal jobbe.
  • Hvor stor avstand bør det være til kilden.
  • Hvor lang tid kan man jobbe med kilden.
  • Hvilken skjerming skal benyttes.
  • Hvordan blir man eksponert, og hvilke organ kan eksponeres.
 • Se til at korrekt og nødvendig verneutstyr er tilgjengelig.
  • Vernebriller.
  • Hansker, bruk gjerne to par.
  • Laboratoriefrakk.
  • Skjerming med bly eller pleksiglass.
  • Bruk plastbelagt underlagspapir.
  • Bruk mest mulig engangsutstyr.
   • Glassutstyr vaskes alltid av brukeren selv. Første vaskevann håndteres som radioaktivt avfall.
 • Laboratorieutstyr som automatpipetter som brukes regelmessig til radioaktive stoff bør reserveres til det arbeidet.
 • Merk alle prøver og prøverør med strålepropell-merket

 

 • Det er forbudt å spise og drikke på laboratoriet.
 • Tørk opp søl med en gang.
 • Etter arbeidet skal arbeidsbenken ryddes.
 • Gjennomfør kontrollmålinger:
  • Bruk Geiger Müller teller dersom du har benyttet en høyenergetisk strålekilde.
  • Bruk Wipe test dersom strålekilden har lav energi.
 • Alt avfall skal behandles forsvarlig.
  • Avfall som hensiktsmessig kan oppnå bakgrunnsstråling innen ett år står til decay og avhendes som problemavfall/farlig avfall.
  • Avfall som ikke oppnår bakgrunnsstråling innen ett år skal leveres til godkjent avfallsmottak. Radioaktivt avfall skal leveres minst en gang hvert år.