Hjem
HMS-portalen
Arbeid med kjemikalier

Arbeid med farlige kjemikalier

Arbeid med farlige kjemikalier skal utføres i avtrekkskap. UiB praktiserer null-utslipp til avløp. Ingen farlige kjemikalier eller miljøskadelige stoffer skal skylles ned i vasken.

Hovedinnhold

Arbeid med farlige kjemikalier skal foregå i avtrekkskap for å eliminere innånding av helsefarlige og irriterende damper og støv.
For at brukerne av avtrekkskapet skal være trygge på at skapet fjerner forurensninger på en god og effektiv måte må skapet ha en årlig kontroll av lufthastigheten i lukeåpningen. Aller helst skal avtrekkskapet ha alarm som varsler ved for lav lufthastighet.

Arbeid med farlige kjemikalier på underventilerte benker med dekkskap anbefales ikke. Lufthastigheten i lukeåpningen i dekkskap tilfredsstiller ikke de krav som stilles i forbindelse med arbeid med farlige kjemikalier.

Dersom underventilerte benker med dekkskap skal benyttes til arbeid med kjemikalier, så må arbeidet risikovurderes, og man må være sikker på at grenseverdier for arbeid med kjemikalier satt i Forskrift om tiltaks- og grenseverdier ikke overstiges. 

Farlig avfall skal håndteres i henhold til UiB sine rutiner.