Hjem
HMS-portalen

Trygg gjenåpning av campus (korona)

Støtteverktøy for ledere knyttet til gjenåpning av campus i forbindelse med korona.

Sjekkliste smittevern

Linjeleder har ansvar for å fylle ut sjekkliste og påse at tiltak blir gjennomført.

Sjekklisten er et hjelpemiddel ved vurdering av tiltak som kan bidra til å redusere smitteoverføring blant studenter og ansatte på UiB når de skal tilbake på campus. Merk at listen ikke er utfyllende, og at hvert miljø må vurdere egne behov for tiltak.

Sjekkliste smittevern for UiB

Risikovurdering gjennomføres som et av punktene i Sjekkliste smittevern for UiB.

Forenklet risikovurdering

Linjeleder i samarbeid med ressurspersoner ved enheten gjennomfører risikovurdering før gjenåpning. Bedriftshelsetjenesten kan delta på befaring ved enheter som har særskilte utfordringer. Verneombudene tas med der dette er naturlig.

Gjennomføring

  Det er utarbeidet en mal for forenklet risikovurdering av gjenåpning i forbindelse med koronapandemien

  Mal for forenklet risikovurdering

  Et forslag til ulike risikofaktorer som kan vurderes er utarbeidet. Dette er ikke utfyllende, og det må gjøres egne vurderinger i hvert enkelt tilfelle.  

  Eksempel forenklet risikovurdering gjenåpning

  Oppfølging

  Linjeleder utarbeider plan for gjennomføring av tiltak etter risikovurdering.

  Plan for gjennomføring av tiltak må til enhver tid være i tråd med myndighetenes krav til smittevern.

  Ved behov kan plan for gjennomføring av tiltak sendes Bedriftshelsetjenesten for veiledning.

  Det er utarbeidet et forslag til mal for gjennomføring av tiltak:
  Forslag mal gjennomføring av tiltak

  Eksempel på utfylling av mal for gjennomføring av tiltak:
  Eksempel