Hjem
HMS-portalen

Tilgang til campus

Føringer for ansatte og studenter i forbindelse med økt tilgang til campus

UiB har utarbeidet Retningslinjer for bygningsmessige og organisatoriske føringer ved gjenåpning av UiBs campus i forbindelse med Korona. Dette er en utdyping av retningslinjene.

Ved Universitetet i Bergen er det helsemyndighetenes føringer som til enhver tid er retningsgivende i forbindelse med tilbakeføring av ansatte og studenter på campus. Helsemyndighetenes beslutninger og anbefalinger endres jevnlig. Retningslinjer for bygningsmessige og organisatoriske føringer ved gjenåpning av UiBs campus i forbindelse med Korona, samt denne veilederen er utarbeidet for å samle de til enhver tid gjeldende føringer for bruk av UiBs bygg.

Linjeleder skal i samarbeid med ansatte, verneombud og tillitsvalgte risikovurdere faren for smitte, og planlegge tiltak. Grunnleggende smittevernrutiner skal ligge til grunn.

Ansatte og studenter med tilgang til campus

 • Ansatte og studenter må gjennomgå og bestå e-læringskurset i smittevern dersom de skal tilbake til campus.
 • Ansatte som har behov for å oppholde seg på campus for å få utført sine arbeidsoppgaver får anledning til det, forutsatt at lokale smitteverntiltak er ivaretatt og smittevernkurs er gjennomført. Regjeringen presiserer at det spesielt i store byer som Bergen er en forutsetning at dette ikke skal medføre økt belastning på offentlig transport. Ansatte som er avhengig av offentlig transport skal derfor fortsatt primært arbeide hjemmefra. Det gjelder også ansatte i risikogrupper og ansatte som ikke har behov for å oppholde seg på campus for å utføre sine arbeidsoppgaver. 
 • Studenter som har behov for å oppholde seg på campus for å opprettholde sin studieprogresjon må avklare dette med sitt fakultet.
 • Studenter som har utfordringer med å studere hjemme kan be om tilgang til studentarbeidsplasser ved Universitetsbiblioteket. 

Syk, smitte og risikogruppe

Ansatte og studenter i risikogruppe 

Ansatte og studenter i risikogruppe for covid-19, eller som har familiemedlemmer/samboere i risikogruppe, bør fortsatt ha hjemmekontor/studere hjemmefra.

Ved mistanke om smitte

Ansatte og studenter som mistenker at de kan ha vært i kontakt med smitte, eller som har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal holde seg hjemme i henhold til gjeldende bestemmelser.

Ansatte og studenter som blir syke på campus

Ansatte og studenter som utvikler symptomer på Covid-19 mens de er på campus, må umiddelbart holde avstand til andre og reise hjem straks. Hjemreise bør ikke være med kollektivtransport, og hvis annet ikke er mulig må den syke bruke munnbind. UiB har munnbind til slike forhold. Kontakt nærmeste leder eller ditt institutt for å få utlevert munnbind.

Den som blir syk på campus skal melde fra til UiB via dette skjemaet:

Registrering av påvist smitte for ansatte og studenter som har tilgang til UiBs bygg”. 

Ansatte og studenter som har vært nærmere den smittede enn 2 meter over en periode på mer enn 15 minutter, må i karantene i 10 dager.

Transport til og fra campus

Ansatte som må ta kollektivtransport for å komme til campus, der sykkel, egen bil, motorsykkel, sparkesykkel eller til fots ikke er mulig, skal fortsatt primært arbeide hjemmefra. Eventuelt kan man parkere bil i utkanten av bykjernen og gå/sykle derfra.

Liste over mulige smittesteder på kollektivtransport:

 • Dørhåndtak
 • Håndtak på seterygg og for å komme seg inn og ut
 • Setebelter
 • Kortterminal
 • Stopp-knapp
 • Stropper og stolper til å holde i når man står på bussen/bybanen

Arealenes utforming

Linjeledere er til enhver tid ansvarlig for at smittevernkravene følges, både med søkelys på antall personer og minimumsavstand mellom personene. Jevnlige risikovurderinger der man tar hensyn til arealets størrelse og antall tilganger må gjennomføres.

Kunnskapsdepartementet legger følgende føringer:

"Ved universitetene og høyskolene er det i utgangspunktet ikke krav til gruppestørrelser eller registrering av studenter og ansatte, forutsatt at smittevernbestemmelsene blir fulgt. Anbefalingen på helsenorge.no er for tiden følgende: Arbeidsgivere bør sikre at ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport,oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken."

Den generelle regelen for arbeidsplasser ved UiB er at det skal være minst en meter mellom personer. 
En del kontorarbeidsplasser er utformet slik at det er enkelt å overholde gjeldende retningslinjer for avstand. Der dette ikke er tilfelle må hver enhet vurdere tiltak.
Hvis det er mange ansatte i et kontorområde, kan man vurdere å fordele hvilke dager i uken ansatte skal møte på kontoret og når man skal ha hjemmekontor.

 • Eksempelvis ansatte med samme arbeidsoppgaver møter på kontoret mandag, onsdag og fredag,
 • eller ansatte med etternavn fra A til G møter på kontoret mandag og torsdag etc.

For ansatte som har enekontor/cellekontor anbefales det å åpne vindu og lufte regelmessig, i tillegg til å ha døren til kontoret lukket for å minske smitterisiko.

Dersom ansatte har kontorplassen sin i kontorlandskap er det nødvendig at leder i samarbeid med ansatte og vernetjenesten ser på hensiktsmessige løsninger. Åpent landskap vil kreve at ansatte har faste plasser og helst to meters avstand. Hvis det er mange ansatte i åpent landskap, kan man fordele når ansatte skal møte på kontoret.

 • Hvem møter når?
 • Faste plasser?
 • Lett tilgjengelig desinfeksjonsmiddel?
 • Fysiske skillevegger?
 • Ommøblere lokalet?

Studenter har ansvar for å rengjøre lesesalsplass og andre berøringspunkter ved ankomst og når de forlater plassen. Dette gjelder også ansatte som arbeider på delte plasser.

Det er linjeledere som er ansvarlig for å utarbeide rutiner for lesesaler og andre areal som benyttes av studenter og ansatte. Minimumsavstanden på 1 meter må overholdes.

Bespisning

Heng opp informasjonsplakater om viktigheten av vaner som forebygger smitte.

 • Ta med egen matpakke, drikke-flaske, termos. Ikke bruk kjøleskap som oppbevaringssted for mat.
 • Vær ekstra oppmerksom på hygiene rundt kjøkken/spiserom. Vær ekstra nøye med renhold på alle berøringsflater. Håndhygiene skal utføres før og etter at ansatte benytter kjøkken/spiserom.
 • Påse at rengjøringsmidler til å vaske over kontaktpunkt er tilgjengelig.
 • Hold minst 1 meters avstand til hverandre.
 • Ikke samles i grupper på mer enn 20 personer.
  • Spre gjerne lunsjen over større tidsintervall for å samle færre av gangen.
  • Faste spiseplasser anbefales.

Garderober/Toalett

Folkehelseinstituttet melder at garderober og dusjer kan benyttes. Dusjfasiliteter med flere dusjer skal bare benyttes av en person om gangen. Bedriftshelsetjenesten ved UiB anbefaler at dersom dusjer og garderober tas i bruk så må berøringspunkter rengjøres med desinfeksjonsmiddel av den enkelte mellom hver bruk. Linjeledelsen må vurdere om dette er gjennomførbart før garderober og/eller dusjer tas i bruk.

Lufthåndtørrere skal ikke benyttes.

Det skal til enhver tid være tilstrekkelig med såpe i dispensere, tørkepapir og søppelbøtter. Dersom dette mangler må det meldes inn via Behovsmelding.
Påse at smittevernregler angående avstand overholdes. Det skal være oppslag ved vasken om korrekt håndvask.

Ventilasjon

Eiendomsavdelingen følger opp at Arbeidstilsynets retningslinjer for tilbakeføring til arbeid for kontorarbeidsplasser overholdes.

I forbindelse med at ansatte nå gradvis kommer tilbake på arbeidsplassen er det viktig at ledere har løpende kontakt med Driftsområdene/EiA. For at ventilasjon og renhold skal være tilstrekkelig ut fra antall personer som er på arbeidsplassen, og antall rom som er tatt i bruk, er det viktig at Driften/EiA blir orientert om enhetenes behov.

Renhold

I forbindelse med at flere ansatte og studenter kommer tilbake til campus, er det viktig at ledere har løpende kontakt med Eiendomsavdelingen og melder inn behov for økt og tilrettelagt renhold. Du kan lese informasjon om veildeining for renhold og smittetiltak her. 

Råd om rengjøring:

 • Ansatte/studenter bør gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon når de ankommer kontoret/lokalet og når de forlater det.
 • Det anbefales daglig rengjøring og utlufting av lokalet. Ordinære rengjøringsmidler kan benyttes. Daglig rengjøring utføres av COOR.
 • Lokale renholdsrutiner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov og om det er behov for å gjøre tilpasninger.
 • Dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, trappegelendre, armlener og andre gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte, bør rengjøres hyppig.
 • Bruk tørkepapir til å åpne og lukke dører til toaletter.
 • Ansatte/studenter må vaske seg inn og ut av arbeidsplassen/studieplassen de deler med andre. Såpe og vann er tilstrekkelig, men dersom det ikke er tilgjengelig må desinfeksjonsmiddel benyttes. Desinfeksjonsmiddelet må påføres med engangsklut. SARS-CoV-2 er følsom for desinfeksjonsmidler som alkohol 70 % til teknisk desinfeksjon. Husholdningsklor kan også benyttes i konsentrasjonen minimum 1000 ppm (1,25 dl Klorin (4%) i 5 liter vann).
 • Håndtering av tekstiler og avfall følger ordinære rutiner for virksomheten.
 • Følg ordinære rutiner for avfallshåndtering.

  Smittevernsutstyr

  Du kan lese om veiledning for renhold og smittetiltak her. 

  Eiendomsavdelingen har kjøpt inn et parti munnbind fra Janus, og de har også kjøpt inn et lite parti med vernebriller og hansker. Dersom enhetsleder/avdelingsleder ser at det er behov for et lite antall munnbind, hansker eller vernebriller på enheten kan de legge inn en bestilling i LYDIA, merket Transport. Etter nærmere avtale kan så leder/leders representant hente dette i postmottaket i Nygårdsgaten 5. 

  Når det gjelder større innkjøp av hansker, munnbind eller annet verneutstyr så må enheten selv bestille det gjennom UiBhjelp. Dersom det er spørsmål om hvilken type verneutstyr man skal kjøpe inn, og hvilke leverandører en skal benytte, så kan Bedriftshelsetjenesten kontaktes.
  Hver enhet må selv vurdere behovet for verneutstyr og hvor mye som må bestilles. Vi har et samfunnsansvar til ikke å kjøpe inn mer enn vi behøver, sånn at det ikke blir problem for helsetjenesten å få tak i nødvendig utstyr.