Hjem
HMS-portalen
korona, tilgang, campus

Tilgang til campus

Føringer for ansatte og studenter i forbindelse med tilgang til campus

Hovedinnhold

Oppdatert informasjon på UiB.no/korona.

 • Generelle anbefalinger:
  • Avstandsanbefalingene er helst 1 meter.
  • Vask hender.
  • Hold deg hjemme dersom du er syk.
 • Hjemmekontor: UiB ønsker at ansatte i så stor grad som mulig skal være tilbake på campus. Hjemmekontor må avtales med nærmeste leder.

Vi anbefaler at alle ansatte gjennomfører e-læringskurs i smittevern før de kommer på campus. For studenter er e-læringskurset fremdeles obligatorisk.

  Innreisende ansatte

  Fra 5. juli er det store endringer i reglene for innreise. Oppdatert informasjon vil til enhver tid være å finne på Folkehelseintstiuttet sine nettsider.

  Oppdatert informasjon er tilgjengelig på Utlendingsdirektoratet sine nettsider

  Stadig endring i innreisekrav

  På grunn av stadige endringer i innreiserestriksjoner/krav til dokumentasjon ber vi dere kontakte euraxess@uib.no for å få informasjon om gjeldene krav når dere skal «onboarde» en nytilsatt internasjonal medarbeider. Dette er for å sikre at dere har nødvendig og oppdatert informasjon.

  Syk, smitte og karantene

  Ved mistanke om smitte

  Ansatte og studenter som mistenker at de kan ha vært i kontakt med smitte, eller som har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal holde seg hjemme og tester seg. Dette gjelder selv om du er beskyttet (dvs er vaksinert eller har gjennomgått Covid-19 siste 6 mnd).

  Ansatte og studenter som blir syke på campus

  Det er utarbeidet en egen instruks dersom ansatte og studenter blir syk av Covid-19 mens de er på campus.

  Dersom en ansatt eller student får påvist at de er smittet, så skal personen melde fra til UiB via dette skjemaet:

  Registrering av påvist smitte for ansatte og studenter som har tilgang til UiBs bygg”. 

  Regler for karantene finner man på Folkehelseinstituttet sine sider. 

  Transport til og fra campus

  Ved offentlig transport samles ofte mange mennesker på samme sted og det vil kunne være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. Det er derfor anbefalt å begrense bruk av offentlig transport.
  Benytt gjerne sykkel, egen bil, motorsykkel, sparkesykkel eller gå til jobb/studiested der dette er mulig. På den måten vil tettheten av passasjerer bli mindre, spesielt i rushtiden. 

  Ansatte som er avhengig av kollektivtransport for å komme seg på kontoret, kan avtale forskjøvet arbeidstid med sin leder for å legge til rette for dette.

  Arealenes utforming

  Den generelle regelen for arbeidsplasser ved UiB er at det anbefales helst 1 meter mellom personer. 
  En del kontorarbeidsplasser er utformet slik at det er enkelt å overholde gjeldende retningslinjer for avstand. Der dette ikke er tilfelle må hver enhet vurdere tiltak.
  Hvis det er mange ansatte i et kontorområde, kan man vurdere å fordele hvilke dager i uken ansatte skal møte på kontoret og når man skal ha hjemmekontor.

  Dersom ansatte har kontorplassen sin i kontorlandskap er det nødvendig at leder i samarbeid med ansatte og vernetjenesten ser på hensiktsmessige løsninger. Det bør vurderes å bruke faste arbeidsplasser så langt det lar seg gjøre, og i tillegg ha godt renhold av arbeidsplassene. Ved deling av arbeidsplass skal arbeidsflaten rengjøres mellom hver bruker. Også i åpent landskap er det viktig å ha helst en meter avstand. Hvis det er mange ansatte i åpent landskap, kan man fordele når ansatte skal møte på kontoret.

  Studenter har ansvar for å rengjøre lesesalsplass og andre berøringspunkter ved ankomst og når de forlater plassen. Dette gjelder også ansatte som arbeider på delte plasser.

  Bespisning

  Heng opp informasjonsplakater om viktigheten av vaner som forebygger smitte.

  • Vær ekstra oppmerksom på hygiene rundt kjøkken/spiserom. Vær ekstra nøye med renhold på alle berøringsflater. Håndhygiene skal utføres før og etter at ansatte benytter kjøkken/spiserom.
  • Påse at rengjøringsmidler til å vaske over kontaktpunkt er tilgjengelig.
  • Hold helst 1 meters avstand til andre.
  • Spre gjerne lunsjen over større tidsintervall for å samle færre av gangen.

  Ventilasjon

  Eiendomsavdelingen følger opp at Folkehelseinstituttet sine anbefalinger overholdes.

  Smitterisikoen kan være økt i rom med dårlig ventilasjon, særlig når mange personer er samlet. Det anbefales vanlig bruk av ventilasjon og normalt vedlikehold av ventilasjonssystemet. Å øke graden av ventilasjon i allerede godt ventilerte rom kan potensielt øke smitterisikoen. I tette rom der det ikke finnes mekanisk ventilasjon, bør man lufte regelmessig.