Hjem
HMS-portalen
korona, tilgang, campus

Tilgang til campus

Føringer for ansatte og studenter i forbindelse med tilgang til campus

Hovedinnhold

Corona-regler som gjelder frem til 26. mai

 • Avstandsanbefalingene er minst 1 meter.
 • Hjemmekontor skal fortsatt gjelde for alle som har mulighet til det. 
 • Det åpnes for fysisk undervisning for grupper på 20 studenter.
 • Eksamen er som hovedregel digital ut semesteret. 
 • Det er anledning til å gjennomføre innendørs arrangement med inntil 10 deltakere. Ved faste, merkede plasser er det mulig å ha 100 deltakere. Fortsatt gjelder likevel en generell anbefaling om å utsette fysiske arrangement eller gjøre dem digitale.
 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. 
 • UiB anbefaler også alle ansatte og studenter å ta i bruk appen for smittesporing som er utviklet av FHI.
 • Frem til 26. mai er det plikt til å bruke munnbind på campus når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand. 

UiB har utarbeidet Retningslinjer for bygningsmessige og organisatoriske føringer ved gjenåpning av UiBs campus i forbindelse med Korona. Dette er en utdyping av retningslinjene. Vi anbefaler at alle ansatte gjennomfører e-læringskurs i smittevern før de kommer på campus. For studenter er e-læringskurset fremdeles obligatorisk.

Ved Universitetet i Bergen er det helsemyndighetenes føringer som til enhver tid er retningsgivende i forbindelse med tilbakeføring av ansatte og studenter på campus. Helsemyndighetenes beslutninger og anbefalinger endres jevnlig. Retningslinjer for bygningsmessige og organisatoriske føringer ved gjenåpning av UiBs campus i forbindelse med Korona, samt denne veilederen er utarbeidet for å samle de til enhver tid gjeldende føringer for bruk av UiBs bygg.

Linjeleder skal i samarbeid med ansatte, verneombud og tillitsvalgte risikovurdere faren for smitte, og planlegge tiltak. Grunnleggende smittevernrutiner skal ligge til grunn. Det er utarbeidet veiledning for ledere og undervisere i tilfelle en ansatt eller student blir syk av Covid-19 på campus.

Ansatte og studenter med tilgang til campus

 

Corona-regler som gjelder frem til 26. mai

 • Avstandsanbefalingene er minst 1 meter.
 • Hjemmekontor skal fortsatt gjelde for alle som har mulighet til det. 
 • Det åpnes for fysisk undervisning for grupper på 20 studenter.
 • Eksamen er som hovedregel digital ut semesteret. 
 • Det er anledning til å gjennomføre innendørs arrangement med inntil 10 deltakere. Ved faste, merkede plasser er det mulig å ha 100 deltakere. Fortsatt gjelder likevel en generell anbefaling om å utsette fysiske arrangement eller gjøre dem digitale.
 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Unngå unødvendige reiser innenlands. 
 • UiB anbefaler også alle ansatte og studenter å ta i bruk appen for smittesporing som er utviklet av FHI.
 • Frem til 26. mai er det plikt til å bruke munnbind på campus når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

Innreisende ansatte

Den Norske regjerningen har innført strenge innreiseregler på bakgrunn av anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. 

Eksempler på grupper som ikke lengre får adgang til riket:

 • utlendinger bosatt i EØS-området og EØS-borgere bosatt i tredjeland (med mindre de er omfattet av unntak som også gjelder tredjelandsborgere)
 • Utlendinger fra land utenfor EØS som gis oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, herunder sesongarbeid, og som student.

Det gjøres fremdeles unntak for noen grupper. Eksempler på grupper med adgang til innreise:

 • Norske Statsborgere er unntatt
 • Utlendinger som er bosatt i Norge. Disse må være registrert som bosatt i Folkeregisteret.
 • Det kan søkes om innreise for arbeidstakere som er strengt nødvendige for å unngå driftsstans i virksomheter eller prosjekter før 31. juli, men unntaket tolkes svært strengt.

Mer informasjon om grupper inkludert i restriksjoner og grupper som har unntak finnes på Innfører de strengeste innreisereglene til Norge siden mars 2020 - regjeringen.no

Syk, smitte, karantene og risikogruppe

Ansatte og studenter i risikogruppe 

Ansatte og studenter i risikogruppe for covid-19, eller som har familiemedlemmer/samboere i risikogruppe, bør fortsatt ha hjemmekontor/studere hjemmefra.

Ved mistanke om smitte

Ansatte og studenter som mistenker at de kan ha vært i kontakt med smitte, eller som har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal holde seg hjemme i henhold til gjeldende bestemmelser.

Ansatte og studenter som blir syke på campus

Det er utarbeidet en egen instruks dersom ansatte og studenter blir syk av Covid-19 mens de er på campus.

Dersom en ansatt eller student får påvist at de er smittet, så skal personen melde fra til UiB via dette skjemaet:

Registrering av påvist smitte for ansatte og studenter som har tilgang til UiBs bygg”. 

Regler for karantene finner man på Folkehelseinstituttet sine sider. 

Egenerklæring

I forbindelse med endringer i regelverket som omhandler innreise til Norge, er det kommet krav som vil påvirke nyrekrutterte internasjonale medarbeidere som ankommer Norge fremover (fra 14 desember og inntil videre).

Regjeringen har utarbeidet et skjema Egenerklæringsskjema som må medbringes ved innreise. Skjema har tre deler. Del 1 må fylles ut og signeres av den reisende. Dersom enheten har bestilt bolig/karanteneopphold må arbeidsgiver (institutt) fylle ut og signere del 2. Dersom personen har ordnet bolig selv. må utleier fylle ut og signere del 3.  Dokumentet må være signert i henhold til instrukser i dokumentet.

Stadig endring i innreisekrav

På grunn av stadige endringer i innreiserestriksjoner/krav til dokumentasjon ber vi dere kontakte euraxess@uib.no for å få informasjon om gjeldene krav når dere skal «onboarde» en nytilsatt internasjonal medarbeider. Dette er for å sikre at dere har nødvendig og oppdatert informasjon.

Transport til og fra campus

Ved offentlig transport samles ofte mange mennesker på samme sted og det vil kunne være vanskelig å holde tilstrekkelig avstand. Det er derfor anbefalt å begrense bruk av offentlig transport.
Benytt gjerne sykkel, egen bil, motorsykkel, sparkesykkel eller gå til jobb/studiested der dette er mulig. På den måten vil tettheten av passasjerer bli mindre, spesielt i rushtiden. 

Ansatte som er avhengig av kollektivtransport for å komme seg på kontoret, kan avtale forskjøvet arbeidstid med sin leder for å legge til rette for dette.

Arealenes utforming

Linjeledere er til enhver tid ansvarlig for at smittevernkravene følges, både med hensyn til antall personer og minimumsavstand mellom personene. Jevnlige risikovurderinger der man tar hensyn til arealets størrelse og antall tilganger må gjennomføres.

Den generelle regelen for arbeidsplasser ved UiB er at det skal være minst 2 meter mellom personer. 
En del kontorarbeidsplasser er utformet slik at det er enkelt å overholde gjeldende retningslinjer for avstand. Der dette ikke er tilfelle må hver enhet vurdere tiltak.
Hvis det er mange ansatte i et kontorområde, kan man vurdere å fordele hvilke dager i uken ansatte skal møte på kontoret og når man skal ha hjemmekontor.

 • Eksempelvis ansatte med samme arbeidsoppgaver møter på kontoret mandag, onsdag og fredag,
 • eller ansatte med etternavn fra A til G møter på kontoret mandag og torsdag etc.

For ansatte som har enekontor/cellekontor anbefales det å åpne vindu og lufte regelmessig, i tillegg til å ha døren til kontoret lukket for å minske smitterisiko.

Dersom ansatte har kontorplassen sin i kontorlandskap er det nødvendig at leder i samarbeid med ansatte og vernetjenesten ser på hensiktsmessige løsninger. Det bør vurderes å bruke faste arbeidsplasser så langt det lar seg gjøre, og i tillegg ha godt renhold av arbeidsplassene. Ved deling av arbeidsplass skal arbeidsflaten rengjøres mellom hver bruker. Også i åpent landskap er det viktig å ha minst en meter avstand. Hvis det er mange ansatte i åpent landskap, kan man fordele når ansatte skal møte på kontoret.

 • Hvem møter når?
 • Faste plasser?
 • Lett tilgjengelig desinfeksjonsmiddel?
 • Fysiske skillevegger?
 • Ommøblere lokalet?

Studenter har ansvar for å rengjøre lesesalsplass og andre berøringspunkter ved ankomst og når de forlater plassen. Dette gjelder også ansatte som arbeider på delte plasser.

Det er linjeledere som er ansvarlig for å utarbeide rutiner for lesesaler og andre areal som benyttes av studenter og ansatte. Minimumsavstanden på minst 2 meter må overholdes.

Bespisning

Heng opp informasjonsplakater om viktigheten av vaner som forebygger smitte.

 • Vær ekstra oppmerksom på hygiene rundt kjøkken/spiserom. Vær ekstra nøye med renhold på alle berøringsflater. Håndhygiene skal utføres før og etter at ansatte benytter kjøkken/spiserom.
 • Påse at rengjøringsmidler til å vaske over kontaktpunkt er tilgjengelig.
 • Hold minst 2 meters avstand til hverandre.
 • Spre gjerne lunsjen over større tidsintervall for å samle færre av gangen.

Garderober/Toalett

Folkehelseinstituttet melder at garderober og dusjer kan benyttes. Dusjfasiliteter med flere dusjer skal bare benyttes av en person om gangen. Bedriftshelsetjenesten ved UiB anbefaler at dersom dusjer og garderober tas i bruk så må berøringspunkter rengjøres med desinfeksjonsmiddel av den enkelte mellom hver bruk. Linjeledelsen må vurdere om dette er gjennomførbart før garderober og/eller dusjer tas i bruk.

Lufthåndtørrere skal ikke benyttes.

Det skal til enhver tid være tilstrekkelig med såpe i dispensere, tørkepapir og søppelbøtter. Dersom dette mangler må det meldes inn via Behovsmelding.
Påse at smittevernregler angående avstand overholdes. Det skal være oppslag ved vasken om korrekt håndvask.

Renhold

I forbindelse med at flere ansatte og studenter kommer tilbake til campus, er det viktig at ledere har løpende kontakt med Eiendomsavdelingen og melder inn behov for økt og tilrettelagt renhold. Du kan lese informasjon om veildeining for renhold og smittetiltak her. 

Råd om rengjøring:

 • Ansatte/studenter bør gjennomføre håndvask/hånddesinfeksjon når de ankommer kontoret/lokalet og når de forlater det.
 • Det anbefales daglig rengjøring og utlufting av lokalet. Ordinære rengjøringsmidler kan benyttes. Daglig rengjøring utføres av COOR.
 • Lokale renholdsrutiner bør gjennomgås med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov og om det er behov for å gjøre tilpasninger.
 • Dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, trappegelendre, armlener og andre gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte, bør rengjøres hyppig.
 • Bruk tørkepapir til å åpne og lukke dører til toaletter.
 • Ansatte/studenter må vaske seg inn og ut av arbeidsplassen/studieplassen de deler med andre. Såpe og vann er tilstrekkelig, men dersom det ikke er tilgjengelig må desinfeksjonsmiddel benyttes. 
 • For undervisningslokaler vil det bli tilrettelagt for at studenter kan rengjøre med spritservietter fra beholder. 
 • Håndtering av tekstiler og avfall følger ordinære rutiner for virksomheten.
 • Følg ordinære rutiner for avfallshåndtering.

  Smittevernsutstyr

  Du kan lese om veiledning for renhold og smittetiltak her. 

  Eiendomsavdelingen har kjøpt inn et parti munnbind fra Janus, og de har også kjøpt inn et lite parti med vernebriller og hansker. Dersom enhetsleder/avdelingsleder ser at det er behov for et lite antall munnbind, hansker eller vernebriller på enheten kan de legge inn en bestilling i LYDIA, merket Transport.  

  Når det gjelder større innkjøp av hansker, munnbind eller annet verneutstyr så må enheten selv bestille det gjennom UiBhjelp. Dersom det er spørsmål om hvilken type verneutstyr man skal kjøpe inn, og hvilke leverandører en skal benytte, så kan Bedriftshelsetjenesten kontaktes.
  Hver enhet må selv vurdere behovet for verneutstyr og hvor mye som må bestilles. Vi har et samfunnsansvar til ikke å kjøpe inn mer enn vi behøver, sånn at det ikke blir problem for helsetjenesten å få tak i nødvendig utstyr.