Hjem
HMS-portalen
Helsekontroller

Når er målrettet helseundersøkelse aktuelt

Målrettet helseundersøkelse er et forebyggende tiltak, og skal finne sted før arbeid med helsefarlige komponenter starter.

Hovedinnhold

Du har rett til målrettet helseundersøkelse dersom en risikovurdering viser at du kan bli eksponert for en eller flere av faktorene i listen under. I tillegg kan det bli behov for ekstra oppfølging dersom det har skjedd en uønsket hendelse. Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte og studenter er informert om nødvendige målrettede helseundersøkelser.

Faktorer som utløser rett til målrettet helseundersøkelse:

  Asbestfibre og asbeststøv: 

  Arbeidstakere og studenter som kan bli eller har vært eksponert for asbestfiber/asbeststøv skal gjennomgå helseundersøkelse.

  Hørselskadelig støy

  Arbeidstakere som utsettes for støy som overskrider LEX, 8h = 80 dB eller LpC, peak =130 dB skal gjennomgå helseundersøkelse med hørselskontroll.

  Stråling (ioniserende stråling, kunstig optisk stråling og elektromagnetiske felt):

  Helseundersøkelse skal gjennomføres dersom du kan overskride gitte grenseverdier for eksponering (se forskrift om tiltaks og grenseverdier), eller dersom risikovurdering viser at arbeidet kan medføre helserisiko. Målrettet helseundersøkelse skal gjennomføres før slikt arbeid igangsettes. Arbeid med ioniserende stråling kan utløse krav om registrering i eksponeringsregister.

   Bly og blyforbindelser:

   Ansatte og studenter skal tilbys helsekontroll før de settes til arbeid med bly eller blyforbindelser.

   Farlige kjemikalier og gasser:

   Dette er kjemikalier som kan være farlig for sikkerhet og helse. Eksempler på dette er kreftfremkallende, arvestoffskadelig, giftige eller etsende, nanomaterialer og bly/blyforbindelser. I tillegg kommer helsefarlig støv, for eksempel trestøv, støv fra dyr, metallstøv, røyk, støv fra stein, sand, tørr mørtel og betong. Helseundersøkelse kan være aktuelt for alle som framstiller, pakker og håndterer avfall fra farlige kjemikalier, eller rengjør utstyr og håndterer søl fra farlige kjemikalier.

   Biologiske faktorer:

   Dette er levende eller dødt biologisk materiale (som bakterier, sopp, parasitter, cellekulturer, virus, prioner, toksiner og allergener) som kan gi skadevirkninger (som infeksjoner, allergi eller giftvirkninger) for menneske eller miljø (som dyr eller planter). Biologiske faktorer kan forekomme naturlig eller være genmodifiserte. Helseundersøkelse er blant annet aktuelt for ansatte og studenter som arbeider med humant materiale, i forsøksdyravdelinger, med avløpsvann eller oppholder seg i rom der arbeid med biologiske faktorer foregår.  

   • Arbeid med biologiske faktorer kan utløse krav om registrering i eksponeringsregisteret.
   • Dersom en risikovurdering viser at ansatte og studenter kan bli eksponert for biologiske faktorer på en slik måte at det er nødvendig med mer enn vanlige hygieniske vernetiltak, skal arbeidstaker ha egnet helseundersøkelse.
   • Helseundersøkelsen skal utføres før arbeidstakeren kan bli eksponert for biologiske faktorer, og deretter med regelmessige mellomrom.

   Bergarbeid:

   Dette gjelder arbeid som brytning av berg, knusing av steing m.m. Dersom en risikovurdering viser at arbeidstakerne er eksponert for gass/støv som kan medføre helseskadelige forhold, skal de gjennomgå helseundersøkelse.

   • Dersom risikovurderingen viser at arbeidstakerne eksponeres for gass eller støv som kan medføre risiko for støvlungesykdom eller andre helseskadelige forhold, skal arbeidstakerne gjennomgå helseundersøkelse tilpasset den risiko som vedkommende er utsatt for.
   • Helseundersøkelsen skal utføres før arbeidstakeren kan bli eksponert for slikt arbeid. Deretter skal undersøkelsen foretas regelmessig, og minimum hvert femte år. Innhold og hyppighet av undersøkelsen avgjøres av legen.
   • Helseundersøkelse av arbeidstaker ved bergarbeid