Hjem
HMS-portalen
Systematisk HMS-arbeid

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten (BHT) skal i forbindelse med det systematiske HMS-arbeidet bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Hovedinnhold

BHT har fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og skal på selvstendig grunnlag informere arbeidsgiver, arbeidstakere og deres tillitsvalgte om risikofaktorer på arbeidsplassen. ​Informasjon og råd skal utelukkende bygge på en faglig vurdering av arbeidsmiljøforholdene i virksomheten. Dette gjelder i alle sammenhenger, både som sakkyndig for virksomheten eller ved oppfølging av en enkelt arbeidstaker.

Bistand i det systematiske HMS-arbeidet

Arbeidsgiver har ansvar for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Krav til arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten er definert i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 13-2. I henhold til forskriften skal bedriftshelsetjenesten blant annet bistå med kartlegging av arbeidsmiljøet, foreslå og bistå med forebyggende tiltak, følge opp arbeidstakeres helse når arbeidssituasjonen eller risikovurderingen tilsier det og bistå med tilrettelegging. Enhetenes behov for bistand kartlegges ved hjelp av UiBs verktøy for systematisk HMS-arbeid

Når risikoforholdene knyttet til arbeidshelse tilsier det kan bedriftshelsetjenesten bistå med rådgiving og vurdering av helsefare. BHT kan bistå enheten i forbindelse med HMS-risikovurderinger, utarbeidelse av lokal HMS-plan og oppfølging av tiltak. Dersom enheten krysser av for "Bistand fra Bedriftshelestjenesten" i den lokale HMS-handlingsplanen, så må enheten ta kontakt med BHT via epost bht@uib.no.

BHT kan bistå innenfor disse områdene:

Informasjon om bedriftshelsetjenestens fagområder

Alle ansatte ved UiB, samt tilknyttede ph.d.-kandidater, kan ta kontakt med bedriftshelsetjenesten. Vi tilbyr oppfølging både for enkeltindivider og på enhetsnivå. 

Kurstilbud fra Bedrifsthelsetjenesten

Alle leveranser er tilgjengelig på både norsk og engelsk og kan skreddersys den enkeltes enhets ønsker og behov. Eksempler på tema:

Målrettet helseovervåking

 • Helse og vaksinasjon i forbindelse med arbeidsreiser/feltarbeid
 • Smittevern på arbeidsplassen

Reisemedisin ved felt og tokt

 • Potensielle risikoforhold ved feltarbeid og tokt, kartlegging og risikovurdering før avreise.

Psykososialt arbeidsmiljø

 • Konflikter/ Mobbing/ Diskriminering
 • Omstilling og endring
 • Selvomsorg og psykososialt arbeidsmiljø
 • Den vanskelige samtalen

Psykisk helse i arbeid

 • Læring, stress og mestring; En forelesning for phd-kandidater og yngre forskere
 • Tanker og følelser i arbeidslivet: Hvordan tankestiler kan påvirke oss i jobbsammenheng
 • Taking care of yourself as a new arrival
 • How to take care of yourself and others in challenging times

Ergonomi

 • Helsefremmende kontorergonomi
 • Helsefremmende hjemmekontor
 • Helsefremmende ergonomi på laboratoriet
 • Helsefremmende ergonomi i tannhelsetjenesten
 • Helsefremmende ergonomi ved tungt og ensidig arbeid

I tillegg tilbyr bedriftshelsetjenesten et e-læringskurs i kontorergonomi på Mitt UiB.

Yrkeshygiene / inneklima

 • Riktig bruk av verneutstyr
 • Inneklima og arbeidshelse
 • Kjemiske, biologiske og fysiske helsefarer
 • Laboratoriekurs for nytilsatte

Rus- og avhengighet

 • Bekymret for en ansatt?
 • Forebygging og oppfølging av ansatte med rus- og avhengighetsproblemer.

Sykefraværsoppfølging

 • God sykefraværsoppfølging
 • Sykefravær og sykenærvær