Hjem
HMS-portalen

Verne- og sikkerhetstiltak

Den som har ansvar for ansatte og studenter må sørge for at alle aktiviteter/arbeidsoppgaver blir vurdert, slik at nødvendige tiltak for å redusere risiko kan iverksettes.

Hovedinnhold

Det kan være mulig å redusere risiko ved å bytte ut materiell, kjemikalie, utstyr eller metode med noe som er mindre farlig. På den måten kan arbeidet/aktiviteten utføres med en redusert risiko og helst uten at personlig verneutstyr må benyttes.

Verne- og sikkerhetstiltak kan deles inn i organisatoriske tiltak, vernetekniske tiltak og bruk av personlig utstyr. For utdyping se menypunkt nedenfor

Organisatoriske tiltak

Organisatoriske tiltak
Eksempel på organisatoriske tiltak er: Gjennomtenkt plassering av maskiner/innretninger, riktig valg av utstyr og materiell, sikkerhetsopplæring og arbeidsinstrukser, god ergonomisk tilrettelegging, krav til kompetanse, begrensninger i adgang til farlig arbeid.

Vernetekniske tiltak

Vernetekniske tiltak
Eksempel på vernetekniske tiltak er: Støyskjerm, avtrekkskap, sikkerhetskabinetter, punktavsug, nøddusj og øyespyler.

Personlig verneutstyr

Personlig verneutstyr (PVU)
PVU er alt utstyr, inkludert tilbehør, som blir brukt av ansatt under arbeid for å beskytte mot risiko og fare som kan true helse og sikkerhet. Eksempel på PVU er:

  • Hansker
  • Øyevern/ansiktsvern
  • Hørselsvern
  • Frakk/forkle
  • Fottøy
  • Hodevern
  • Høydesikringsutstyr

Risikovurdering og bruk
Bruk av PVU skal bygge på risikovurdering. For arbeid som medfører særlig fare for liv og helse, skal arbeidsgiver utarbeide arbeidsinstruks der vurdering av nødvendig bruk av PVU inngår. PVU skal benyttes når man ikke kan oppnå tilfredsstillende vern av ansattes helse, sikkerhet og velferd ved endringer i arbeidsmetoder og/eller prosesser, eller ved tekniske installasjoner for å oppnå et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. For mer informasjon om bruk av PVU på arbeidsplassen, se Arbeidstilsynets nettsider.

Rammeavtale ved UiB
UiB har rammeavtale for innkjøp og anskaffing av personlig verneutstyr, se Innkjøpsportalen.