Hjem
HMS-portalen

HMS-møte

HMS-møte er et kartleggingsverktøy som brukes for få en systematisk utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet.

Hovedinnhold

HMS-møtet er et allmøte ved en arbeidsenhet der ansatte, leder og verneombud deltar og tema er psykososialt arbeidsmiljø.

Det skal minimum gjennomføres ett HMS-møte hvert år ved alle enheter. Minimumskravene er ikke tilstrekkelige ved f. eks. omorganiseringsprosesser

Spesielle utfordringer som avdekkes under kartleggingen medfører et skjerpet krav til formalisert risikovurdering.

Når psykososiale arbeidsmiljøspørsmål står på dagsordenen vil fokus først og fremst være opplevelse og atferd, der hensikten er å bevisstgjøre og dyktiggjøre ansatte til selv å skape en organisasjon som er preget av trivsel, god helse og høy yteevne. Det krever initiativ, en åpen, felles diskusjon av problemene og utfordringene og forslag til hvordan man bør arbeide videre.

Vesentlige punkter for å få til en utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet er:

  • Egenaktivitet - alle ved arbeidsenheten deltar i prosessen
  • Kort tid mellom kartlegging og tiltak
  • Systematikk - grundig forberedelse og oppfølging

Det psykososiale arbeidsmiljøet inngår i et komplekst samspill som har sin særegne utforming ved den enkelte enhet. En kartlegging må derfor bygge på en lokal og subjektiv forståelse.