Hjem
HMS-portalen

Planlegging av nye arbeidsplasser

God planlegging av nye arbeidsplasser kan fremme helse og forebygge skader og mistrivsel.

Hovedinnhold

God planlegging av nye arbeidsplasser innebærer blant annet at den enkelte brukers erfaringer med hensyn til hvordan den eksisterende arbeidsplassen fungerer, overføres til de som skal planlegge den nye arbeidsplassen. Det er viktig å ivareta brukermedvirkning i byggeprosesser.

Ved planlegging av nye arbeidsplasser skal helse, miljø og sikkerhet kartlegges og forebyggende tiltak vurderes. En kartleggingsmetode som kan benyttes er risikovurdering.

Brukermedvirkning
Brukermedvirkningen i større byggesaker organiseres i form av brukerrepresentanter organisert i brukerkomiteer eller brukerutvalg. Medlemmene oppnevnes vanligvis av fakultetet eller universitetsdirektøren og det anbefales at verneombudet inkluderes i disse gruppene. Verneombudet skal uansett tas med på råd i byggesaker. Brukermiljøet har et særlig ansvar for å medvirke til en god behovs- og funksjonsanalyse for egen virksomhet. Denne vil danne grunnlaget for den videre programmering og prosjektering.

Eiendomsavdelingen og Seksjon for HMS, beredskap og BHT
Eiendomsavdelingen (EIA) koordinerer brukermedvirkningen ved nybygg og større ombyggingsprosjekter og engasjerer eksterne rådgivere etter behov. Prosjektseksjonen forestår prosjektledelse der EIA er byggherre. EIA har også en interiørgruppe som bistår i prosjektene. I store byggeprosjekter vil Statsbygg utøve byggherrerollen.

Seksjon for HMS, beredskap og BHT gir råd og veiledning til byggherre, arbeidsgiver, verneombud, utvalg og komiteer i byggesaker.