Hjem
HMS-portalen

Arbeid med stråling og strålevern

Bruk av strålekilder kan forårsake skade på menneske og miljø. Arbeid med strålekilder reguleres av lover og forskrifter. Det viktigste skillet i strålevernsammenheng går mellom ioniserende og ikke-ioniserende stråling.

Hovedinnhold

Stråling med høy energi har stor gjennomtrengningsevne og slik stråling kan forårsake helseskader. Før oppstart av arbeid med strålekilder er det derfor en forutsetning at man har fått tilstrekkelig opplæring i arbeid med stråling og strålevern.
Ved UiB benyttes det strålekilder både til forskning og undervisning. Alle som benytter strålekilder plikter å sette seg inn i UiB sin Retningslinjer for strålevern og bruk av stråling ved UiB.
Ved enheter der strålekilder benyttes skal linjeleder utnevne en lokal strålevernkoordinator og arbeid der strålekilder inngår skal risikovurderes. Linjeleder i samarbeid med lokal strålevernkoordinator skal se til at ansatte som skal bruke strålekilder har tilstrekkelig opplæring og påse at korrekt verneutstyr er tilgjengelig.
Ansatte som arbeider med ioniserende stråling er pålagt å registrere arbeidet i et eksponeringsregister. Ved UiB benytter vi eksponeringsregisteret EcoExposure.

ALARA-prinsippet

All bruk av og arbeid med stråling skal bygge på følgende grunnprinsipp:

  • Alt arbeid med radioaktive kilder skal være vel begrunnet. Dvs at nytteverdien av bruk av stråling skal være større enn risikoen.
  • Arbeid med radioaktive kilder skal følge ALARA-prinsippet (As Low As Reasonably Achievable – så lav stråledose som mulig).
  • All bruk av stråling skal optimaliseres.
  • Dosegrenser gitt i Strålevernforskriften og i Vedlegg 2 til forskriften skal ikke overskrides.

Årlig dosegrense er 20 mSv for yrkeseksponerte og til andre (befolkningen for øvrig) er dosegrensen 1 mSv.  Dosegrensene skal aldri overskrides. Dersom yrkeseksponert kan motta dose over 6 mSv/år skal personen ha regelmessige helsekontroller.