Hjem
HMS-portalen

Tilrettelegging og samarbeid

Tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud.

Hovedinnhold

Verneombudet er en viktig samarbeidspartner for ledelsen i arbeidet med å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Ledere på alle nivå har ansvar for å involvere verneombudene på de arenaer der arbeidsmiljø er tema.

Aktivt samarbeid

Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud skal sikre at det på alle nivå ved UiB er satt av tilstrekkelig tid til å utføre verneombudsarbeid på en forsvarlig måte og sikre regelmessige møtepunkt mellom verneombud og linjeleder.

I retningslinjene fremgår det hvordan tilrettelegging og samarbeid skal organiseres og gjennomføres, samt at dette skal evalueres årlig.

Tilstrekkelig tid

Retningslinjene slår fast at verneombudet skal ha tilstrekkelig tid til å utføre vervet. 

Faste møter

Det skal gjennomføres faste møter mellom linjeleder og verneombud.

Universitetets hovedverneombud og hovedverneombud ved fakultet/avdeling har ansvar for å samordne verneombudenes virksomhet innenfor sitt verneområde med faste møter.

UiB-regler

Hovedavtalen for arbeidstakere i staten med Tilpasningsavtale for UiB
Regelsamlingen 3.2.2 Ansvar og oppgaver i HMS-arbeidet
Retningslinje for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
Retningslinje for årlig gjennomgang av det systematiske HMS-arbeidet (internkontroll)
Retningslinjer for tilrettelegging og samarbeid mellom linjeleder og verneombud  

Regelverk

Arbeidsmiljøloven
Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning