Hjem
HMS-portalen
HMS-runde

HMS-runde

HMS-runde er en kartlegging av det fysiske arbeidsmiljøet.

Hovedinnhold

Hva er en HMS-runde?

En HMS-runde er en fysisk gjennomgang av lokaler, utstyr og arbeidsmetoder for å kartlegge fare for sykdom og skade på personell, miljø og materiell og vurdere behov for tiltak. Forhold som har betydning for brannvern og ytre miljø (t.d. farlig avfall og utslipp) skal også vurderes.

HMS-runde er best egnet til å kartlegge fysiske, kjemiske og en del ergonomiske forhold på arbeidsplassen. Eksempler på slike forhold kan være feil og mangler på møbler og utstyr, sjenerende støy, mangelfull belysning, redusert luftkvalitet, varme, dårlig orden og renhold eller blokkerte rømningsveier.

Gjennomføring

Dersom HMS-runden skal bli effektiv og være et nyttig hjelpemiddel i kartleggings- og utviklingsarbeidet stilles det krav til forberedelse, struktur ved gjennomføring og etterarbeid. Ved gjennomføring av ny HMS-runde er det nyttig å bruke resultatene fra forrige HMS-runde og andre HMS-kartlegginger i planleggingen.

Det skal minimum gjennomføres en HMS-runde hvert år ved alle enheter. Minimumskravene er ikke tilstrekkelige ved:

 • Byggesaker (nybygg, ombygging, rehabilitering)
 • Anskaffelse av større maskiner og utstyr
 • Melding om avvik, ulykker og nestenulykker
 • Graviditet (laboratoriet)

Spesielle utfordringer som avdekkes under kartleggingen medfører et skjerpet krav til formalisert risikovurdering.

Mal for gjennomføring

1. FORMØTE

Mål:
 • Utarbeide plan for gjennomføring av HMS-runde.
Deltakere:
 • Leder/leders representant.
 • Verneombud.
Agenda:
 • Gjennomgang av tidligere HMS-runder og andre HMS-kartlegginger.
 • Vurder behovet for kartlegging av spesielle forhold.
 • Vurder bruk av sjekklister og tilpass disse til din arbeidsplass.
 • Vurder hvem som skal delta på HMS-runden (leder/leders representant, verneombud, HMS-koordinator, lab.ansvarlig, plassansvarlig etc.).
 • Vurder om det er behov for ekstern bistand (f.eks. Bedriftshelsetjenesten, Eiendomsavdelingen, evt. andre).
 • Informer ansatte om hvordan og når HMS-runden vil bli gjennomført.

 

2. GJENNOMFØR HMS-RUNDE

Mål:

 • Gjennomføre HMS-runden.

Deltakere:

 • Leder/leders representant.
 • Verneombud.
 • Ansatte deltar ved at de er tilstede i lokalene og gir informasjon under gjennomgangen.

Agenda:

 • Velg ordstyrer og referent.
 • Gjennomgang av arbeidsplassene med fokus på lokaler, utstyr og arbeidsmetoder for å kartlegge og vurdere risikoforhold.
 • Noter alle forhold som vurderes.

Hjelpemiddel:

 3. ETTERMØTE

Mål:
 • Vurdere og prioritere tiltak for enhetens HMS-handlingsplan.

Deltakere:

 • Leder/leders representant.
 • Verneombud.

Agenda:

 • Vurder notater fra HMS-runde og prioriter tiltak.
 • Sett opp tiltak i HMS-handlingsplanen med kort beskrivelse, tidsfrist, kostand og ansvarlig for gjennomføring.
 • Utfylte sjekklister vil være dokumentasjon på gjennomført HMS-runde.

Hjelpemiddel:

Tiltak

Ved behov for tiltak er det viktig å skille mellom akutte forhold/strakstiltak, forhold som krever ytterligere utredning, men gjennomførbart innenfor eksisterende rammer og tiltak på lengre sikt (for eksempel overføres til kommende budsjettår, søknad om ekstramidler etc.).

Vurder og prioriter tiltak. Sett opp tiltak i HMS-handlingsplanen med kort beskrivelse, tidsfrist, kostand og ansvarlig.

 

Sjekklister

Sjekklistene kan være til hjelp når en HMS-runde skal gjennomføres og dekker en del aktuelle arbeidsområder og arbeidsmiljøfaktorer på for eksempel kontor, laboratorier og verksteder, personal- og grupperom samt tilrettelegging av arbeidet. Sjekklister til bruk ved gjennomføring av HMS-runder kan tjene flere formål:

 • som hjelpemiddel til å undersøke HMS-forhold på en systematisk måte
 • til å vurdere HMS-tilstanden og utviklingsmuligheter innenfor et avgrenset område
 • til å dokumentere avvik fra ønsket tilstand og behov for forbedringstiltak
 • som dokumentasjon på gjennomført HMS-runde

Ingen sjekklister dekker alle forhold av betydning for HMS på arbeidsplassen. En god sjekkliste er tilpasset din arbeidsplass og dekker ditt behov.

Digital sjekkliste

De digitale sjekklistene må importeres til Skjemaker.

 1. Trykk på lenken under her (norsk/engelsk). Da lastes sjekklisten automatisk ned til nedlastinger/downloads på din maskin. Filen heter "HMS-vernerunde kontor og lab.json". Du skal ikke lagre den på annen måte.
 2. Åpne skjemaker og trykk på den lille knappen "Import form Template" oppe til høyre (knappen ved siden av "create new form").
 3. Trykk på "select file" og finn filen under nedlastinger/downloads.
 4. Trykk "Done" og du vil nå se at sjekklisten (HMS-vernerunde kontor og lab) ligger i oversikten din.

For mer informasjon om Skjemaker, sjekk UiBHjelp.