Hjem
HMS-portalen
Arbeidsinstrukser, helsefremmende arbeidsmiljø

Arbeidsinstrukser

Hvis det skal utføres arbeid som kan innebære særlig fare for liv eller helse, skal det utarbeides en skriftlig instruks om hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal iverksettes.

Hovedinnhold

Generelt om arbeidsinstrukser

Dersom utførelse av arbeid kan medføre særlig fare for skade på liv eller helse, skal arbeidsgiveren sørge for å utferdige skriftlig arbeidsinstruks for å sikre at arbeidet kan utføres på en fullt forsvarlig måte og at utførelsen av arbeid eller bruken av arbeidsutstyr begrenses til de personer som har gjennomgått nødvendig opplæring.

Det skal alltid foreligge skriftlig arbeidsinstruks i samsvar med forskrift om utførelse av arbeid ved arbeid med asbest, montering, demontering, endring og kontroll av stillas, og manuell høytrykksspyling med trykk over 250 bar.

Aktuelle linker: